Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor online software van PokerStars VR – PM GAMES

'Gratis' spellen

De virtual reality-pokerspellen die je om 'oefengeld'/'gratis' ('PM Games') kunt spelen op de softwareapplicatie van Stars Mobile ('Stars Mobile-applicatie') die te downloaden is of die aan jou beschikbaar wordt gesteld op je eindgebruikersapparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, een virtual reality-headset, een computer, een videospelcomputer, een mobiele telefoon, PDA, tablet of elk ander soort draagbaar of mobiel apparaat dat nu bestaat of hierna nog ontwikkeld wordt (een 'Apparaat')) op de internetsites store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com en andere internetsites of links die van tijd tot tijd aan jou beschikbaar worden gesteld via PokerStars of een andere site van Stars Mobile (de 'Sites'), worden je geboden door Stars Mobile Limited, een bedrijf gevestigd op het eiland Man (bedrijfsnummer 008457V) met zijn geregistreerde kantoor op Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, eiland Man, IM3 1DZ.

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') dient voorafgaand aan je gebruik van de Stars Mobile-applicatie in zijn geheel door jou (de 'Gebruiker' of 'je/jij') te worden gelezen. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Stars Mobile Limited (hierna te noemen 'Stars Mobile', 'ons' of 'we/wij').

De voorwaarden die van toepassing zijn als je PM Games speelt op de Stars Mobile-applicatie volgen hieronder.

Door deze Overeenkomst aan te gaan, erken je dat Stars Mobile deel uitmaakt van een groep van bedrijven. De term 'Groep' betekent, waar gebruikt en in de juiste context, Stars Mobile samen met zijn dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van Stars Mobile, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk aangesloten bedrijf bij Stars Mobile, inclusief, maar niet beperkt tot aangesloten bedrijven die diensten bieden onder de merknaam ‘PokerStars’.

Behalve van de voorwaarden van deze Overeenkomst raden we je aan om tevens kennis te nemen van het privacybeleid en het cookiebeleid alsmede van de overige regels, het overige beleid en de overige voorwaarden met betrekking tot de via de Stars Mobile-applicatie beschikbare spellen en aanbiedingen zoals die daar van tijd tot tijd worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan je van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld.

Door hieronder als onderdeel van het software-installatieproces op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken en van de Software (zoals hierna gedefinieerd) gebruik te maken, stem je in met de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden en met het privacybeleid en het cookiebeleid zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

Met het woord 'Software' wordt in deze Overeenkomst bedoeld enige en alle software die we je verstrekken of die we aan je beschikbaar stellen via de Stars Mobile-applicatie, ongeacht het medium, en of die te downloaden is door jou op je eindgebruikersapparaat of niet. Derhalve wordt met 'Software' bedoeld de software van de Stars Mobile-applicatie die te downloaden is of die aan jou beschikbaar wordt gesteld op je Apparaat en alle aanvullende software op de Software (zowel webgebaseerde software als client/server-software).

1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1

Behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden verleent Stars Mobile de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, te herroepen, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Software te installeren op zijn/haar Apparaat, zoals wellicht het geval is, en te gebruiken, teneinde zich toegang tot de servers van Stars Mobile (of van een derde partij) te kunnen verschaffen en de beschikbare PM Games (de 'Spellen') te kunnen spelen (de Software en de Spellen hierna tezamen de 'Dienst' te noemen).

1.2

De Software wordt je door Stars Mobile ten behoeve van je eigen, persoonlijke gebruik in licentie gegeven. Let op: de Dienst is niet bedoeld voor gebruik door: (i) personen die jonger zijn dan 18 jaar, (ii) personen die in hun rechtsgebied nog minderjarig zijn en (iii) personen die verbinding zoeken met de Sites en/of de Stars Mobile-applicatie vanuit rechtsgebieden waarvandaan dat bij wet verboden is. Stars Mobile is niet in staat om in elk rechtsgebied de wettigheid van de Dienst te controleren, en het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de Dienst wettig is.

1.3

We behouden ons het recht voor om je te allen tijde om bewijs van je leeftijd te vragen, teneinde ervoor zorg te dragen dat minderjarigen geen gebruik van de Dienst maken. Verder behouden we ons het recht voor om je account te deactiveren dan wel op te heffen, en je al dan niet tijdelijk van gebruikmaking van de Dienst uit te sluiten, als er geen bevredigend bewijs van je leeftijd wordt overgelegd of als wij vermoeden dat je minderjarig bent.

1.4

Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en zijn licentienemers zijn de enige houders van alle rechten van de Software, de Softwarecode, -structuur en -opbouw, inclusief copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten. Je mag, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetten, niet:

 1. de Software kopiëren, distribueren, publiceren, reverse engineren, decompileren, deassembleren, aanpassen of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, of anderszins;
 2. de Software verkopen, het eigendom overdragen, sublicenseren, transfereren, distribueren of leasen;
 3. de Software beschikbaar stellen aan enige derde partij via een computernetwerk of op een andere wijze;
 4. de Software exporteren naar een land (fysiek of elektronisch); of
 5. de Software gebruiken op een wijze die verboden is door van toepassing zijnde wetten en regels,

(elk van de hierboven beschreven zaken is 'Ongeautoriseerd Gebruik').

Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten voor, geïmpliceerd en anders, die hieronder niet uitdrukkelijk verleend zijn aan de Gebruiker en behouden alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Software.

Je gaat ermee akkoord dat je volledig aansprakelijk bent voor alle schade, kosten en onkosten die veroorzaakt worden door of verband houden met Ongeautoriseerd Gebruik door jou. Je zult Stars Mobile onmiddellijk op de hoogte stellen indien je notie hebt van Ongeautoriseerd Gebruik door enig persoon en je zult in redelijkheid meewerken met Stars Mobile aan elk onderzoek dat het uitvoert naar aanleiding van door jou in dit verband verstrekte informatie.

1.5

De termen 'Stars Mobile', 'PokerStars', 'PokerStars VR', de domeinnamen 'pokerstarsvr.com', 'pokerstarsvr.eu' en 'pokerstarsvr.us' en alle andere geregistreerde of niet-geregistreerde (welke van toepassing is) merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen die door Stars Mobile in de Dienst van tijd tot tijd gebruikt worden (de 'Merknamen'), zijn de merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van Stars Mobile en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of zijn licentienemers, en deze (rechts)personen behouden zich alle rechten van zulke Merknamen voor. Daarnaast is alle content van de Dienst met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, afbeeldingen, foto’s, graphics, plaatjes, animaties, video’s, muziek, audio en tekst (de 'Dienstcontent') eigendom van Stars Mobile en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of zijn licentienemers en deze wordt beschermd door copyright en/of intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten. Stars Mobile geeft geen garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot geregistreerde of niet-geregistreerde Merknamen binnen de Dienst en garandeert niet dat er ten aanzien van deze geregistreerde of niet-geregistreerde Merknamen geen oudere rechten van een derde partij bestaan. Je verklaart hierbij dat je door het gebruik van de Dienst geen rechten verkrijgt op de Dienstcontent en/of de Merknamen, of enig deel hiervan. In geen geval mag je de Dienstcontent en/of de Merknamen gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stars Mobile.

Verder verklaar je niets te zullen doen dat de rechten schaadt of kan schaden, inclusief de intellectuele-eigendomsrechten, van Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of de licentienemers in de Software, de Merknamen of de Dienstcontent. Ook zul je niets doen dat de naam of reputatie van Stars Mobile, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, zijn werknemers, directie of consultants kan schaden.

1.6

Je garandeert dat door jou gebruikte namen of afbeeldingen in verband met de Dienst (bijvoorbeeld, je gebruikersnaam en -afbeelding) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendom, privacy, of andere rechten van een derde partij. Hierbij verleen je Stars Mobile en zijn Groep een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare licentie die vrij is van auteursrechten om deze namen en afbeeldingen te gebruiken voor alle doeleinden met betrekking tot de Dienst, onder de voorwaarden van het privacybeleid.

1.7

Tijdens gebruikmaking van de Dienst, kun je virtuele chips 'verdienen' of anderszins gebruiken binnen de Dienst (de 'Virtuele Chips'). Hierbij bevestig je dat deze termen uit de 'echte wereld' alleen figuurlijk worden gebruikt, en je gaat ermee akkoord dat je geen recht hebt of aanspraak maakt op Virtuele Chips die in een Spel verschijnen of ontstaan, of deze nu 'verdiend' zijn in een Spel of anderszins verkregen van Stars Mobile, noch enig ander attribuut gerelateerd aan een account of opgeslagen in de Dienst. Het saldo 'virtueel geld' dat in je Gebruikersaccount wordt weergegeven, vormt geen saldo in de 'echte wereld' en geeft geen opgeslagen waarde aan, maar vormt een maatstaf voor de reikwijdte van je licentie.

1.8

Stars Mobile verbiedt en erkent geen vermeende overdrachten van Virtuele Chips buiten de Dienst, noch vermeende verkoop, gift of ruil in de 'echte wereld' van alles dat verschijnt of ontstaat in de Dienst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Stars Mobile goedgekeurd. Ingevolge hiervan mag je Virtuele Chips in het spel niet sublicenseren, ruilen, verkopen of proberen te verkopen buiten het Spel voor iets van waarde. Deze overdrachten of pogingen tot overdracht zijn verboden en ongeldig, en je account kan hierdoor gesloten worden door Stars Mobile. Verder bevestig je dat we wettelijke stappen tegen je mogen ondernemen voor alle schade die toegebracht wordt door overdracht of poging tot overdracht van Virtuele Chips buiten de Dienst.

2. GEEN GARANTIES

2.1

Stars Mobile wijst alle expliciete en impliciete garanties af in verband met de aan jou te verlenen Dienst, welke geleverd wordt 'As is'. Evenmin geven wij je enigerlei garantie of leggen wij welke verklaring dan ook jegens jou af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of juistheid van de Dienst.

2.2

Ongeacht onze inspanningen om je de meest hoogwaardige dienstverlening, veiligheid en beveiliging te bieden, garanderen wij niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld of dat de Software en de Sites vrij van virussen, bugs of andere fouten zullen zijn.

2.3

Stars Mobile behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, waar we dit nodig vinden, inclusief (bijvoorbeeld) als we informatie ontvangen dat je een zelfuitsluitingsovereenkomst bent aangegaan met een andere kansspelaanbieder of als we het nodig achten voor het managen, onderhouden of updaten van de Software, zonder verplicht te zijn om je daarvan in kennis te stellen. In dat verband zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor enigerlei geleden schade ten gevolge van een in dit opzicht door Stars Mobile genomen besluit.

3. BEVOEGDHEID

3.1

Stars Mobile blijft bevoegd om Gebruikersaccounts in de Dienst aan te bieden, in stand te houden en te sluiten. Besluiten van het management van Stars Mobile met betrekking tot eender welk aspect van een account van een Gebruiker, het gebruik van de Dienst dan wel de beslechting van een geschil zijn bindend, en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

4. JOUW VERKLARINGEN EN GARANTIES

Voorafgaand aan jouw gebruik van de Dienst verklaar en garandeer je, en stem je ermee in en ga je er - onafgelaten - mee akkoord dat:

4.1

je gebruik van de Dienst geheel naar jouw keuze, te jouwer discretie en voor jouw risico is;

4.2

de telecommunicatienetwerken en de internettoegangsdiensten die je nodig hebt om je toegang tot de Dienst te kunnen verschaffen buiten het bereik van Stars Mobile liggen en dat Stars Mobile geen enkele aansprakelijkheid draagt voor eventuele storing, vertraging, overbelasting of andere tekortkomingen die hierop van invloed zijn;

4.3

de Dienst op geen enkele manier gebruikt mag worden om enig financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen, te ontvangen of de overboeking of ontvangst ervan te faciliteren door jou of enige derde partij (al dan niet handelend namens jou). Virtuele Chips hebben op zichzelf geen waarde en zijn niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar binnen een Gebruikersaccount. Verder hebben dergelijke Virtuele Chips op zichzelf geen waarde en kunnen deze niet ingewisseld worden voor 'echt' geld of een 'echte' prijs. Het is je niet toegestaan je Gebruikersaccount of Virtuele Chips in je Gebruikersaccount aan een derde persoon te sublicenseren, verhuren, in lease te geven, verkopen, verruilen, cadeau te geven of na te laten; en

4.4

je 18 jaar of ouder bent en momenteel jezelf niet hebt uitgesloten van het spelen op enige andere online of mobiele kansspelsite en dat je ons direct informeert als je een zelfuitsluitingsovereenkomst aangaat met een kansspelaanbieder.

5. VERBODEN GEBRUIK

5.1

AANPASSINGEN AAN DE SOFTWARE. Het is Gebruiker niet toegestaan om te proberen om de Software op enigerlei wijze aan te passen, te decompileren, te reverse engineren en/of te disassembleren.

5.2

PERSOONLIJK GEBRUIK. De Dienst is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door en ter vermaak van de Gebruiker en niet voor geld, en mag op geen enkele manier gebruikt worden om enig financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen. De Gebruiker is verplicht om ten aanzien van alle door hem aan Stars Mobile verschafte nadere bijzonderheden en inlichtingen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen, en om die nadere bijzonderheden ingeval van veranderingen daarvan te actualiseren.

5.3

SAMENSPANNING. Samenspanning tussen Gebruikers, door gesloten kaarten ('hole cards') met elkaar te delen of op basis van andere methoden, is ten strengste verboden. Stars Mobile behoudt zich het recht voor om, los van overige maatregelen, deelname aan een spel te beperken en/of om het Gebruikers te verbieden om aan een bepaalde pokertafel te spelen, waaronder mede wordt verstaan dat het twee of meer Gebruikers onmogelijk wordt gemaakt om samen aan dezelfde tafel te spelen. Daarnaast behoudt Stars Mobile zich het recht voor om samenspanning of poging tot samenspanning tussen spelers (waaronder begrepen Gebruikers) als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te vatten. Stars Mobile heeft dan ook het recht om het account van een Gebruiker te beëindigen, als die Gebruiker aan een dergelijke activiteit meedoet of probeert mee te doen, ongeacht het resultaat van die poging.

5.4

EXTERNE SPELERSHULPTOOLS. Stars Mobile verbiedt externe spelershulptools (External Player Assistance Tools, 'EPA-tools') die spelers een 'oneerlijk voordeel' bieden. Stars Mobile definieert EPA-tools als computersoftware (niet zijnde de Software) en niet op software gebaseerde systemen (bijvoorbeeld websites, abonnementsdiensten en fysiek materiaal).  Stars Mobile heeft een ruime opvatting over wat een ‘oneerlijk voordeel’ vormt met betrekking tot gebruik van EPA-tools. Meer informatie hierover is te vinden in onze veelgestelde vragen over tools en diensten van derde partijen. Voor alle duidelijkheid, wat niet is toegestaan omvat, maar is niet gelimiteerd tot, toegang hebben tot informatie over andere spelers of dergelijke informatie verzamelen die meer omvat dan hetgeen de Gebruiker persoonlijk, via het zelf spelen van een spel, heeft waargenomen of het in realtime ontvangen van advies, richtlijnen of hulp over hoe te spelen dat verder gaat dan een basisniveau.

5.5

AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS). De toepassing van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van doch niet beperkt tot 'robots', is in verband met de Dienst ten strengste verboden. Alle in relatie tot de Dienst door een Gebruiker ondernomen handelingen moeten persoonlijk door de spelers via de gebruikersinterface worden uitgevoerd die via het gebruik van de Software toegankelijk is, en zonder hulp van enige vorm van kunstmatige intelligentie.

5.6

Je stemt ermee in dat het Stars Mobile is toegestaan om stappen te nemen ter opsporing en voorkoming van het gebruik van verboden EPA-tools. Die stappen kunnen er onder andere uit bestaan, maar zijn niet beperkt tot, dat de softwareprogramma's die samen met de software van Stars Mobile op de computer van de Gebruiker draaien, worden onderzocht. Je gaat ermee akkoord dat je niet zult trachten deze stappen te omzeilen, bemoeilijken of blokkeren inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van software van derde partijen die deze stappen omzeilen, bemoeilijken of blokkeren.

5.7

CHIPDUMPING. Van chipdumping is sprake als een Gebruiker opzettelijk een pokerhand verliest, met het doel zijn/haar Virtuele Chips bewust aan een andere Gebruiker over te dragen. Gebruikers die dit tijdens gebruikmaking van de Dienst met een andere Gebruiker doen of trachten te doen, kunnen voorgoed van gebruikmaking van de Dienst worden uitgesloten, en hun Gebruikersaccount kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Onder dergelijke omstandigheden is Stars Mobile in het geheel niet verplicht om Virtuele Chips aan je terug te geven die op dat moment in je Gebruikersaccount staan.

5.8

FRAUDULEUS GEDRAG. Indien Stars Mobile van oordeel is dat een Gebruiker tijdens gebruikmaking van de Dienst frauduleuze, onrechtmatige, oneerlijke of onbetamelijke activiteiten heeft ontplooid of heeft getracht te ontplooien, met inbegrip van doch niet beperkt tot ontplooiing van een van de activiteiten vermeld in bepaling 5 dan wel enige andere manipulatie van een spel, of het verrichten van een frauduleuze betaling, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen creditcard, een frauduleuze terugboeking of het witwassen van geld, dan heeft Stars Mobile het recht om die actie te ondernemen die het goeddunkt, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. het met onmiddellijke ingang blokkeren van toegang van een Gebruiker tot de Dienst;
 2. het beëindigen van het account van de betreffende Gebruiker bij Stars Mobile;
 3. het in beslag nemen van alle Virtuele Chips in het account van de Gebruiker; en/of
 4. het nemen van juridische stappen tegen een Gebruiker.

6. AANSTOOTGEVENDE TAAL OF CONTENT

6.1

Het is de Gebruiker verboden om via de Dienst met behulp van de chatfunctie (de regels met betrekking tot de functie spraakchat zijn te vinden in onze eindgebruikerslicentieovereenkomst), de spelersafbeeldingenoptie of in correspondentie met medewerkers van Stars Mobile onrechtmatig, onfatsoenlijk, racistisch, obsceen, lasterlijk, diffamerend of bedreigend materiaal of enig materiaal dat in strijd zou zijn met een wet of in het algemeen als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd te plaatsen of te uiten.

Om ervoor te zorgen dat deze bepaling 6.1 wordt nageleefd, kunnen we de functie spraakchat actief monitoren. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van technologie.

7. NIET-NAKOMING

7.1

Indien een Gebruiker een in deze Overeenkomst opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt Stars Mobile of elk ander bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Groep dat diensten aanbiedt aan de Gebruiker zich - onverminderd alle overige rechten - het recht voor om die actie te ondernemen die het goeddunkt, waaronder het beëindigen van deze Overeenkomst of elke andere overeenkomst gesloten met de Gebruiker, het met onmiddellijke ingang voor die Gebruiker blokkeren van de toegang tot de Dienst of tot elke andere Dienst die door de Groep geboden wordt, het beëindigen van het account van die Gebruiker in de Dienst of in elke andere Dienst die geëxploiteerd wordt door de Groep, het in beslag nemen van alle Virtuele Chips in het account van de Gebruiker in de Dienst of op elke andere site die geëxploiteerd wordt door de Groep en/of het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen die Gebruiker.

7.2

Je gaat ermee akkoord om Stars Mobile, de Groep en zijn aandeelhouders, directeuren en werknemers geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

 1. je gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze Overeenkomst;
 2. je overtreding van een wet of schending van derderechten; en
 3. je gebruik van de Dienst dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot de Dienst verschaffen met behulp van jouw inloggegevens (zoals hieronder beschreven), ongeacht of zulks wel of niet met je instemming geschiedt.

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

8.1

In geen geval, met inbegrip van een geval van nalatigheid, is Stars Mobile of enig ander lid van de Groep aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of het misbruik) van de Dienst, ook als Stars Mobile al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen.

8.2

Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Stars Mobile of de Groep uit voor: (a) sterfte of persoonlijk letsel als gevolg van verwaarlozing; of (b) fraude of frauduleuze valse voorstellingen.

9. BEVEILIGING EN JE ACCOUNT

9.1

Ieder Gebruikersaccount is toegankelijk via de Sites en in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende regels.

9.2

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleenverantwoordelijk is voor alle gebruik van de Dienst onder zijn/haar inloggegevens en dat hij/zij de inloggegevens niet aan wie dan ook zal openbaren of een andere persoon toestemming zal geven om via zijn Gebruikersaccount gebruik te maken van de Dienst.

9.3

De Gebruiker is verplicht om zijn inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden, en om zich alle mogelijke inspanningen te getroosten om die geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen. Het ongeoorloofde gebruik van de inloggegevens is de alleenverantwoordelijkheid van de Gebruiker en wordt geacht zijn gebruik te betreffen. Alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid komt aan de Gebruiker toe.

9.4

Een Gebruiker kan maximaal één Gebruikersaccount bij Stars Mobile hebben en zal de Dienst slechts door middel van dat ene account gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts te openen bij Stars Mobile. Mocht Stars Mobile (of een derde partij die namens Stars Mobile handelt) ontdekken dat een Gebruiker meerdere accounts heeft geopend, kan Stars Mobile (of een derde partij die namens Stars Mobile handelt) deze extra accounts zonder kennisgeving sluiten en kunnen de Virtuele Chips in deze extra accounts worden geconfisqueerd.

9.5

Je kunt met behulp van de Dienst niet een inzet plaatsen (met Virtuele Chips) groter dan het totale aantal Virtuele Chips in je Gebruikersaccount.

9.6

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid en/of identiteit van een Gebruiker bij kredietregistratiebureaus of -diensten te controleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door die Gebruiker (al dan niet via een derde partij die handelt namens ons) bij inschrijving voor de Dienst aan ons verschafte informatie. De kredietregistratiebureaus en -diensten mogen de informatie vastleggen maar niet gebruiken voor enig ander doel.

9.7

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derdeverwerkers van elektronische betalingen en/of van financiële instellingen voor het verwerken van door en aan jou in verband met jouw gebruik van de Dienst verrichte betalingen.

10. SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN

10.1

De Software bevat als component software van derde partijen (de 'Gelicenseerde Software').

10.2

Het gebruik door de Gebruiker van de Gelicenseerde Software moet in overeenstemming zijn met alle voorwaarden uit deze Overeenkomst.

10.3

De Gelicenseerde Software mag niet aangepast, veranderd, of onttrokken worden uit de Software.

10.4

Het gebruik door de Gebruiker is gelimiteerd tot 'intern gebruik', wat betekent dat de Gelicenseerde Software alleen door de Gebruiker mag worden gebruikt voor regulier gebruik en normale interne zaken of persoonlijk gebruik, en niet voor doorverkoop, het uitgeven van sublicenties of distributie. 'Regulier gebruik en normale interne zaken' betekent voor een Eindgebruiker die een onderneming is, het gebruik van deze Gebruiker of zijn werknemers of geautoriseerde agenten voor regulier gebruik en normale interne zaken van de Gebruiker. 'Regulier en normaal persoonlijk gebruik' betekent gebruik door een Gebruiker die een persoon is, gebruik door deze Gebruiker of een lid van zijn huishouden voor interne persoonlijke doeleinden. Al deze werknemers, agenten en leden van de huishouding moeten door de Gebruiker op de hoogste gesteld worden van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

10.5

Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend in de Gelicenseerde Software zijn voorbehouden.

10.6

De Gelicenseerde Software wordt verstrekt 'as is' en alle expliciete en impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde zijn afgewezen.

11. WIJZIGING

11.1

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. Je bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst in de Stars Mobile-applicatie of op andere Stars Mobile-sites aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. We raden je dan ook aan om de Stars Mobile-applicatie of de Sites regelmatig te bezoeken en de in de versie van de dan geldende Overeenkomst opgenomen voorwaarden te checken. Je voortgezette gebruik van de Dienst wordt geacht een bevestiging te vormen van je instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1

Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter op het eiland Man exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van Stars Mobile gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

13. NIETIGHEDENBEPALING

13.1

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet, ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet.

14. CESSIE

14.1

Stars Mobile behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

15. OVERIG

15.1

Indien Stars Mobile afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door Stars Mobile dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

15.2

Niets in deze Overeenkomst doet enigerlei rechten of andere voordelen voor derden die geen partij bij deze Overeenkomst zijn, anders dan in relatie tot bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, ontstaan of kent deze daaraan toe.

15.3

Niets in deze Overeenkomst doet een maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen jou en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

15.4

Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en ons aangaande de Dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen jou en ons.

15.5

De Gebruiker dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van Stars Mobile om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het privacybeleid.

15.6

In geval van een discrepantie tussen de Engelstalige versie van deze Overeenkomst en vertalingen van deze Overeenkomst in een andere taal is de Engelstalige versie leidend.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rechten voorbehouden.

Je kunt contact opnemen met Stars Mobile via de klantenservice.

Versienr. 1.1 van de eindgebruikerslicentieovereenkomst van Stars Mobile. Van kracht met ingang van april 2021.

Beste klantenservice

support

De met prijzen bekroonde klantenservice van PokerStars is 24 uur per dag beschikbaar om je vragen te beantwoorden.