Begrippen & Voorwaarden Home Games

BEGRIPPEN EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN POKERSTARS HOME GAMES

Deze begrippen en voorwaarden voor gebruik (de 'Overeenkomst') zijn de voorwaarden waaronder je de online pokerservice van PokerStars die Home Games ('Home Games') genoemd wordt mag gebruiken, en moeten in zijn geheel worden gelezen voorafgaand aan gebruikmaking van Home Games. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Rational Entertainment Enterprises Limited (hierna te noemen 'PokerStars', 'we' of "wij"). We zijn eigenaar van de internetsite die te vinden is op www.pokerstars.com (de 'Site'), waarop Home Games wordt aangeboden. Behalve de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst, raden we je ook aan de eindgebruikersovereenkomst, het Privacybeleid, de Pokerregels, de Begrippen en voorwaarden voor het verwerken van echt geld en omwisselen van valuta's en de Begrippen & voorwaarden van de VIP Club te lezen, net als de overige regels, het overige beleid en de overige begrippen en voorwaarden met betrekking tot de op de Site beschikbare spellen en promoties zoals die daar van tijd tot tijd op worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan je van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld. Als je een partnerovereenkomst hebt met PokerStars of een van de bedrijven waar we mee samenwerken op grond waarvan je de Site onder de aandacht brengt en promoot onder de bezoekers van je website ('Partnerovereenkomst'), is deze Partnerovereenkomst ook geldig en hierin vervat.

Let op: Home Games is ontworpen om de pokerbeleving die je thuis met vrienden zou hebben na te bootsen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat je poker speelt tegen mensen die je kent, en waarvan er een aantal, of allemaal, vanaf dezelfde fysieke locatie spelen. Het is voor PokerStars niet mogelijk om na te gaan of Home Games in alle rechtsgebieden legaal is, en het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid om vooraf na te gaan of het spelen van Home Games legaal is voor jou.

PokerStars is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers van Home Games dat in strijd is met de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst of welk ander beleid of regel dan ook door PokerStars opgesteld met betrekking tot Home Games.

Omdat PokerStars je het recht geeft om Home Games te gebruiken, stem je, door (als onderdeel van het software-installatieproces) op de knop ‘Ik ga akkoord’ te klikken en van de Home Games gebruik te maken, in met de in deze Overeenkomst opgenomen begrippen en voorwaarden, inclusief zonder enige beperking de disclaimer over aansprakelijkheid die hierboven vermeld is, en met de eindgebruikersovereenkomst, het privacybeleid, de pokerregels en de begrippen & voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's en de begrippen & voorwaarden van de Vip Club zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het ierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

PokerStars Home Games geeft je de kans om je vrienden en bekenden uit te nodigen om homegames te spelen, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden. De essentie van Home Games is dat je ervoor kunt kiezen ringgames en toernooien te spelen in allerlei varianten en het gemak, de competitie en het plezier kunt beleven van online homegames met mensen die je kent. Je gebruik van Home Games moet bijdragen aan en in overeenstemming zijn met de essentie van Home Games. Spelersgegevens, klassementen, clubstatistieken en nog vele andere spelresultaten ('Datatools') worden via Home Games aangeboden met als enige doel de sociale en competitieve beleving onder vrienden en bekenden te bevorderen. Geen van de Datatools, noch enige andere informatie die afgeleid wordt van de Datatools mag gebruikt of verstrekt worden aan een Clubmanager, Lid of andere derde partij om er financieel voordeel uit te halen. PokerStars behoudt zich het recht voor om je in het geval van misbruik of verdenking van misbruik van de essentie van Home Games of het gebruik van Datatools of informatie afgeleid van de Datatools om financieel voordeel te behalen te schorsen van het gebruik van Home Games en/of de van toepassing zijnde Club te sluiten, naar eigen goeddunken.

1. DEFENITIES EN INTERPRETATIES

 1. Gedefinieerde begrippen die in de eindgebruikersovereenkomst voorkomen hebben in deze overeenkomst dezelfde betekenis.

 2. De volgende woorden en uitdrukkingen hebben de volgende betekenissen (tenzij de context duidelijk anders vereist):

  1. 'Beheerder' betekent een clubmanager of een lid van de club die het recht heeft gekregen HG-spellen te organiseren of annuleren, de structuur van HG-spellen aan te passen, de begintijd van HG-spellen te bepalen en anderszins administratieve handelingen te verrichten met betrekking tot de HG-spellen;
  2. 'Club' is een pokerclub die opgericht is door een Gebruiker van Home Games;
  3. 'Clubmanager' is een Gebruiker die een club begint;
  4. 'HG-spel' is een spel poker met gebruik van Home Games;
  5. 'HG-toernooi' is een HG-spel dat een toernooi is; en
  6. 'Lid' is een Gebruiker die lid is van een club maar geen clubmanager is.
 3. Met betrekking tot de eindgebruikersovereenkomst:

  1. je bent een Gebruiker;
  2. Home Games is een Spel;
  3. de door PokerStars ontwikkelde software in relatie tot Home Games maakt onderdeel uit van de Software;
  4. het woord en het logo 'HOME GAMES' zijn merknamen; en
  5. alle inloggegevens in relatie tot Home Games, inclusief accountnummers, Club-ID's, gebruikersnamen en uitnodigingscodes voor Home Games zijn Inloggegevens.
 4. In een zin waarin de term 'inclusief', 'bevat', 'met inbegrip van', 'waaronder' of 'bijvoorbeeld' voorkomt, betekent dit 'inclusief maar niet beperkt tot', waardoor de woorden die voorafgaan aan deze term niet worden beperkt.

 5. Met enkelvoudige woorden wordt ook het meervoud bedoeld en andersom en met alle woorden die een geslacht aanduiden worden alle geslachten bedoeld.

 6. Een verwijzing naar een 'Bepaling' is een verwijzing naar een bepaling in deze Overeenkomst.

2. AUTORITEIT

 1. PokerStars beslist ten aanzien van het:

  1. openen, de instandhouding en het sluiten van Clubs;
  2. verlenen, behouden en verwijderen van de status van Clubmanager;
  3. verlenen, behouden en verwijderen van de status van Lid; en
  4. verlenen, behouden en verwijderen van de status van Beheerder.
 2. De beslissing van het PokerStarsmanagement met betrekking tot elk aspect van een Club of je gebruik van Home Games (inclusief je Club- en ledenstatus) is bindend, zal niet worden herzien en hiertegen is geen beroep mogelijk.

3. VERANTWOORDELIJKHEIDEN VAN DE CLUB MANAGER

 1. Als je een Clubmanager bent moet je alle uitleg, instructies en richtlijnen op de Site met betrekking tot Home Games van tijd tot tijd lezen en je hieraan houden.

 2. Clubmanagers zijn ambassadeurs van PokerStars en moeten een goed beeld neerzetten van PokerStars en Home Games, zowel naar hun leden als naar de buitenwereld toe. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten welke dan ook waardoor PokerStars of een van haar bedrijven naar onze mening reputatieschade oploopt of kan oplopen, dan wel die in materiële zin nadelig zijn voor de belangen van PokerStars of een van haar bedrijven.

 3. Ook ga je er als clubmanager mee akkoord dat je:

  1. de club verantwoordelijk en in goed vertrouwen zult managen;
  2. zonder je verplichtingen uit de eindgebruikersovereenkomst te beperken je gebruikersaccount en toegang tot de features voor clubmanagement beschermt tegen gebruik zonder toestemming (we adviseren je dringend ons RSA-beveiligings-token te gebruiken);
  3. hulp biedt aan leden die problemen hebben die met de Club te maken hebben (met uitzondering van disputen tussen Leden) en je naar vermogen inspant om deze problemen op te lossen (met waar nodig hulp van de PokerStars Klantenservice);
  4. het eerste contactpunt bent voor elk dispuut tussen Leden met betrekking tot je club en je naar vermogen inspant om een dergelijk dispuut op te lossen zonder tussenkomst van PokerStars;
  5. Leden op een eerlijke manier en met respect behandelt;
  6. de privacy van leden respecteert en hun persoonlijke gegevens alleen gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid en de voorwaarden van wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens);
  7. geen misbruik maakt van de optie om leden te blokkeren en pas iemand blokkeert als dit in het belang is van de club;
  8. voor elke club waarvan je clubmanager bent een van de leden benoemt tot je opvolger voor het geval dat je de club verlaat of anderszins je verantwoordelijkheden als clubmanager niet meer kunt uitvoeren;
  9. ons er onmiddellijk van op de hoogte stelt als er binnen je club sprake of verdenking is van fraude, chipdumping, samenspel, het witwassen van geld of andere activiteiten die illegaal zijn of door ons verboden zijn (zoals aangegeven in deze Overeenkomst, de Eindgebruikersovereenkomst of anderszins op of via de Site); en
  10. je houdt aan alle redelijke aanwijzingen die PokerStars je geeft met betrekking tot je club, je gebruik van Home Games en (voor zover je daar controle over hebt) het gebruik van je Leden van Home Games.
 4. Als de Clubmanager een Club begint, moet hij een Clubnaam en logo kiezen. Zodra de clubnaam is goedgekeurd, kan deze niet meer gewijzigd worden, behalve als er later geconstateerd wordt dat de naam niet in overeenstemming is met Bepaling 3.5.

 5. Behalve hetgeen bepaald is in Bepaling 3.4 mag een clubmanager geen clubnaam, logo of afbeelding kiezen die:

  1. beledigend, onwettig, obsceen, ongepast, grof, pornografisch, lasterlijk, beschadigend, bedreigend, haatzaaiend of godslasterlijk is;
  2. in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van PokerStars of een derde partij, of in strijd is met de wet;
  3. een URL bevat, welke dan ook;
  4. iemand anders gebruikersnaam bevat (op een denigrerende manier);
  5. de naam van een pokerprofessional of andere beroemdheid bevat (behalve als dat ook je eigen naam is of die persoon de Clubmanager of Lid van de Club is);
  6. speciale karakters bevat; of
  7. de naam van een concurrent van PokerStars of een service die zij aanbieden bevat.
 6. In aanvulling op hetgeen bepaald in Bepaling 3.4 en 3.5 hierboven, moeten alle clubnamen en -logo's bekeken en goedgekeurd worden door PokerStars. PokerStars behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een clubnaam, -logo of -afbeelding af te wijzen zonder de noodzaak hiervoor een reden te geven.

 7. De Clubmanager mag niet spammen of andere opdringerige methodes gebruiken om Clubleden te werven. Elke Clubmanager is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mails die hij verzendt.

 8. Clubmanagers mogen de Leden geen contributie in wat voor vorm dan ook vragen om Lid te mogen worden van hun club.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN LID

 1. Als Lid ga je ermee akkoord dat je:

  1. verantwoordelijk en in goed vertrouwen handelt in je rol als Lid;
  2. andere Leden op een eerlijke manier en met respect behandelt;
  3. de privacy van andere leden respecteert en hun persoonlijke gegevens alleen gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid en de wet van 8 december 1992;
  4. je gebruikersaccount en toegang tot de features voor clubmanagers beschermt tegen gebruik zonder toestemming (we adviseren je dringend ons RSA-beveiligings-token te gebruiken);
  5. je Clubmanager als eerste aanspreekpunt gebruikt voor al je vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot je Club;
  6. ons er onmiddellijk van op de hoogte stelt als er binnen je club verdenking is van fraude, chipdumping, samenspel, het witwassen van geld of andere activiteiten die illegaal zijn of door ons verboden zijn (zoals aangegeven in deze Overeenkomst, de eindgebruikersovereenkomst of anderszins op of via de Site); en
  7. geen handelingen verricht welke dan ook waardoor PokerStars of een van haar bedrijven naar onze mening reputatieschade oploopt of kan oplopen, dan wel die in materiële zin nadelig zijn voor de belangen van PokerStars of een van haar bedrijven of waardoor een van de bedrijven waar we mee samenwerken naar onze menig schade oploopt of kan oplopen.
 2. Voor zover je andere mensen uitnodigt om lid te worden van je Club, mag je als lid niet spammen of andere opdringerige methodes gebruiken om Clubleden te werven, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongevraagd adverteren in andere Clubs. Elk Lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mails die hij verzendt.

5. PARTNERS

Als je partij bent in een Partnerovereenkomst, ben je gebonden aan de volgende begrippen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Home Games (begrippen met een hoofdletter die in deze Bepaling 5 worden gebruikt en niet elders in deze Overeenkomst worden gedefinieerd hebben de betekenis zoals deze ze is gegeven in de Partnerovereenkomst:

 1. Je hebt het recht Home Games te noemen en promoten door de Marketingcodes en/of Links op je Website te plaatsen als onderdeel van je marketing en promotie van de Site, zulks in overeenstemming met de meest recente versie van de Partnerovereenkomst. Elke Club die als resultaat van ongeoorloofde marketing en promotie door jou is begonnen, kan met onmiddellijke ingang worden gesloten door PokerStars.

 2. Het is je toegestaan, ook via e-mail, om de gebruikers van je Website uit te nodigen om Clubmanager te worden en je Marketingcode en/of Link aan deze uitnodiging toe te voegen. ECHTER, het is strikt verboden voor elke derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van je Website, Clubmanagers of Leden, om potentiële Clubleden uit te nodigen en daarbij de Link en/of Marketingcode die op basis van de Partnerovereenkomst verstrekt is te gebruiken.

 3. Het is strikt verboden een Marketingcode en/of Link die ingevolge de Partnerovereenkomst is verstrekt te vermelden, of op wat voor manier dan ook een beloning in welke vorm dan ook aan te bieden in een uitnodiging die je naar een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van je Website, stuurt om lid te worden van een Club die jij bent begonnen.

 4. Het is verboden een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van je Website te verzoeken Leden voor een Club uit te nodigen door het gebruik van de Link en/of Marketingcode, welke je verstrekt is op basis van de Partnerovereenkomst.

 5. Het is je niet toegestaan een beloning in wat voor vorm dan ook (expliciet of impliciet, financieel of anderszins) via e-mail, Websitepublicatie of via welke andere media dan ook (online of offline) aan te bieden of te verstrekken aan een derde partij door gebruik te maken van Home Games met inbegrip van het delen door jou van enige Commissie door jou verdiend met gebruikmaking van Home Games volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 6. Het is verboden om Home Games te gebruiken op een manier, welke dan ook, die het product misbruikt (inclusief het gebruik ervan om Commissie of Kosten te verhogen die anders aan je betaald zouden worden).

 7. In het geval van overtreding van Bepaling 5 of het ondernemen van acties om de verboden hierin te omzeilen, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken naar onze mening gepaste actie te ondernemen inclusief het sluiten van alle relevante Clubs en/of het beëindigen van de Partnerovereenkomst.

 8. Het recht om Home Games te gebruiken zoals je in deze paragraaf 5 wordt verleend kan op elk moment naar eigen goeddunken door PokerStars herroepen worden en is onderworpen aan verdere voorwaarden en/of beperkingen welke PokerStars van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan afkondigen, zoals, maar niet beperkt tot het begrenzen van het aantal of percentage Leden in een Club die via een Tracker aan je gelinkt zijn.

6. ADVERTEREN

 1. Je mag Home Games niet gebruiken om een service of product te promoten dat niet van PokerStars of een van haar bedrijven (bijvoorbeeld door te linken naar websites van derde partijen of logo's van derde partijen weer te geven), of op welke manier dan ook gebruiken om Leden aan te moedigen online te gaan pokeren op de websites van de concurrenten van PokerStars.

 2. Je mag geen links publiceren op, of anderszins linken vanaf de Site of enig onderdeel daarvan (met inbegrip van de onderdelen van de Site welke verbonden zijn met je Club) naar enige website van derden die reclame maakt voor een concurrent van PokerStars, die een verbintenis met, goedkeuring of aanbeveling van de Club door PokerStars suggereert, of die in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst of de eindgebruikerslicentieovereenkomst.

 3. Je mag vanaf elke website die jouw eigendom is of in e-mails die door jou verzonden worden linken naar de Site als (i) je dit doet op een eerlijke en legale manier die onze naam niet schaadt of er misbruik van maakt en (ii) je geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van ons suggereert als deze er niet is. Het recht om te linken ingevolge deze Bepaling 6.3 kun je niet sublicenseren, toewijzen of overdragen. We behouden ons het recht voor om dit recht te linken op elk moment in te trekken.

7. FINANCIEEL GEWIN

 1. Home Games is uitsluitend bedoeld voor je persoonlijke vermaak (zowel voor Clubmanagers als Leden) en mag op geen enkele wijze gebruikt worden om financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen voor jou of andere Gebruikers van Home Games. Verboden gedrag met betrekking tot het gebruik van Home Games is (maar niet beperkt tot):

  1. het opzetten van een escrow-account of welke andere programma’s of systemen dan ook, zowel online als offline, waarmee bedragen worden uitgekeerd aan personen gebaseerd op de resultaten van ringgames of toernooien van Home Games;
  2. het vragen of ontvangen van inschrijfgeld van Leden voor het lid worden van de Club; of
  3. zonder afbreuk te doen aan Bepaling 6.1 en 6.2, geld of een andere vorm van vergoeding verdienen door te adverteren.

8. PRIVACY AND IDENTITEIT

 1. Je erkent en accepteert dat er in een HG-spel waarschijnlijk spelers zitten die elkaar kennen en dat een aantal of al deze spelers dit HG-spel misschien vanaf dezelfde fysieke locatie spelen. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, bevestig je dat het in jouw rechtsgebied legaal is om deel te nemen aan Home Games.

 2. Je gebruikersnaam van je PokerStarsaccount is ook je naam als Clubmanager of Lid en is te zien door de Clubmanager en de Leden in de Home Games-lobby, clublobby en (vooropgesteld dat de clubmanager dit heeft ingeschakeld) in publieke mappen van clubs. Dus, mensen die je kennen via Home Games en/of je Club, kennen ook je PokerStarsgebruikersnaam. Als je dit niet wilt, moet je Home Games niet gebruiken. Gebruikers mogen niet meer dan één, unieke, gebruikersnaam hebben.

 3. PokerStars kan om welke reden dan ook chatlogs van Clubs bekijken, inclusief het controleren of je je aan deze Overeenkomst en de Eindgebruikersovereenkomst houdt.

 4. Je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen indien we vermoeden dat je betrokken bent bij Frauduleus Gedrag (zoals gedefinieerd in Bepaling 10.1 hieronder). Echter, indien we dergelijke informatie doorgeven doen we dit wel in overeenstemming met het Privacybeleid .

 5. Je gaat ermee akkoord dat je e-mails van ons ontvangt met betrekking tot de activiteiten van je Club, waaronder programma's voor HG-spellen, uitslagen en standen. Je kunt het ontvangen van deze e-mails altijd per Club uitschakelen. Let op: tenzij je het ontvangen van e-mail voor een bepaalde Club hebt uitgeschakeld, ontvang je deze e-mails, ook als je het ontvangen van promotionele en andere e-mails van de Site hebt uitgeschakeld.

9. SPRAAKCHAT

 1. De Clubmanager kan naar eigen goeddunken bepalen om de spraakchat voor de Home Games in zijn Club in te schakelen in overeenstemming met de voorwaarden in deze Overeenkomst.

 2. Je gaat ermee akkoord dat PokerStars de spraakchat tussen Gebruikers van Home Games niet actief controleert en je op eigen risico deelneemt aan het spel aan de Home Game-tafels waar spraakchat ingeschakeld is.

 3. Het gebruik van spraakchat voor kwaadaardig of beledigend gedrag, inclusief, maar niet beperkt tot, samenspannen, fraude, spam, en/of intimidatie, is strikt verboden.

 4. Het gebruik van spraakchat om reclame te maken voor concurrenten van PokerStars of elk ander commercieel gebruik dat niet vooraf is goedgekeurd door PokerStars is strikt verboden.

 5. Elke overtreding van deze regels moet onmiddellijk gemeld worden bij de klantenservice van PokerStars (homegames@pokerstars.be).

 6. Als PokerStars vaststelt dat een Lid, Clubmanager of Club deze regels opgenomen in Bepaling 9 met betrekking tot spraakchat overtreedt, behouden we ons het recht voor om een Lid, Clubmanager of Club uit te sluiten van gebruik van de functie spraakchat en/of verdere stappen te ondernemen (inclusief alle stappen die in Bepaling 12 hieronder vermeld staan).

10. SYSTEMONDERHOUD

 1. PokerStars kan Home Games van tijd tot tijd onderbreken om noodzakelijk onderhoud te plegen (of om elke andere reden toegestaan op basis van de Eindgebruikersovereenkomst), maar als het mogelijk is proberen we dit van tevoren aan te geven. In het geval van een onderbreking kan het nodig zijn om geplande HG-spellen te annuleren. De Clubmanager is niet verantwoordelijk voor deze onderbrekingen.

 2. Als je een Lid bent, erken je dat de onderbrekingen zoals beschreven in Bepaling 10.1 buiten de verantwoordelijkheid van de Clubmanager vallen. Mocht je vragen hebben over de onderbrekingen, ga je in eerste instantie wel naar je Clubmanager.

 3. Als je Clubmanager bent ga je ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het beantwoorden van vragen van leden over de onderbrekingen zoals beschreven in Bepaling 10.1.

 4. Je kunt je tot twee minuten voor de geplande begintijd altijd uitschrijven van een HG-toernooi. Als je je niet op tijd uitschrijft van een HG-toernooi verlies je je buy-in., en zal PokerStars dit niet vergoeden.

11. FRAUDULEUS GEDRAG

 1. PokerStars staat je toe gebruik te maken van Home Games onder voorwaarde dat je je onthoudt van fraude en oplichting. Je gaat ermee akkoord dat je geen fraude, oplichting of andere activiteiten die illegaal of verboden door ons (zoals aangegeven in deze Overeenkomst, en de Eindgebruikersovereenkomst, of anderszins op of via de Site) zijn in relatie tot een Club of het gebruik van Home Games ('Frauduleus Gedrag') zult plegen, aanmoedigen, steunen of goedkeuren.

 2. PokerStars neemt Frauduleus Gedrag zeer serieus. Naast de andere rechten en oplossingen die PokerStars heeft onder deze Overeenkomst, de Eindgebruikersovereenkomst, de wet en op andere manieren, kan elke gebruiker die zich schuldig maakt aan Frauduleus Gedrag aangegeven worden bij de relevante instanties.

 3. De Clubmanager moet binnen zijn club op tekenen van Frauduleus Gedrag letten, en dient direct te rapporteren aan de PokerStars Klantenservice (homegames@pokerstars.be) als er sprake of een vermoeden is van Frauduleus Gedrag zoals beschreven in Bepaling 3.3(i).

 4. Zonder Bepaling 11.3 te beperken moet elk Lid binnen zijn Club op tekenen van Frauduleus Gedrag letten, en dient direct te rapporteren aan de PokerStars Klantenservice (homegames@pokerstars.be) als er sprake of een vermoeden is van Frauduleus Gedrag zoals beschreven in Bepaling 4.1(f).

12. OPSCHORTING EN NIET-NAKOMING

 1. In het geval dat we vermoeden dat je een Bepaling uit deze Overeenkomst of de Eindgebruikersovereenkomst niet nakomt, of als er een andere rechtvaardige reden is, behoudt PokerStars zich het recht voor om onmiddellijk (zonder afbreuk te doen aan de andere rechten en oplossingen in deze Overeenkomst, de Eindgebruikersovereenkomst, de wet of anders):

  1. je toegang tot de Site of een onderdeel van de Site op te schorten of te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot elke Club waarvan je Clubmanager of Lid bent of Home Games in het algemeen;
  2. elk HG-spel of andere activiteit met betrekking tot een club op te schorten of te annuleren;
  3. de activiteiten van een Club op te schorten; en/of
  4. een Club te sluiten.
 2. In het geval je een van de Bepalingen uit deze Overeenkomst of de Eindgebruikersovereenkomst niet nakomt, behoudt PokerStars zich het recht voor om onmiddellijk (zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten en oplossingen in deze Overeenkomst, de Eindgebruikersovereenkomst, de wet of anders):

  1. deze Overeenkomst te beëindigen;
  2. je toegang tot de Site of een onderdeel van de Site op te schorten of permanent te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot elke club waarvan je Clubmanager of Lid bent of Home Games in het algemeen;
  3. elk HG-spel of andere activiteit met betrekking tot een Club op te schorten of te annuleren;
  4. de activiteiten van een Club op te schorten, of de Club permanent te sluiten;
  5. al het geld in je Gebruikersaccount in te nemen;
  6. je Gebruikerssaccount te beëindigen;
  7. gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen; en/of
  8. enige andere actie te ondernemen die PokerStars passend acht.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Je gaat ermee akkoord om PokerStars en haar aandeelhouders, directeuren en medewerkers geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

  1. je gehele of gedeeltelijke niet-nakoming of vermeende niet-nakoming van deze Overeenkomst;
  2. je overtreding of niet-nakoming of vermeende overtreding of niet nakoming van enige wet of schending van derderechten met betrekking tot Home Games;
  3. Frauduleus Gedrag of vermeend Frauduleus Gedrag waarbij je betrokken was met betrekking tot Home Games; en
  4. je gebruik van Home Games dan wel gebruik door anderen die zich toegang verschaffen tot Home Games met jouw Inloggegevens, ongeacht of zulks wel of niet met jouw instemming geschiedt.
 2. In geen geval, met inbegrip van nalatigheid, is PokerStars aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, ook als PokerStars al voordien van de mogelijkheid van die schade kennis had genomen of de schade te voorzien was.

 3. Niets in deze Overeenkomst limiteert de verantwoordelijkheid van een partij voor persoonlijke schade of de dood als gevolg van nalatigheid, diefstal of fraude gepleegd door die partij.

14. RANGORDE

 1. Als er met betrekking tot het gebruik van Home Games een conflict is tussen hetgeen bepaald is in Bepaling 6 en 7 van deze Overeenkomst en je Partnerovereenkomst, dan is je Partnerovereenkomst op dat moment leidend.

   

15. WIJZIGING

 1. PokerStars behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of een deel daarvan altijd zonder kennisgeving te kunnen aanpassen of wijzigen, en 14 dagen nadat de gewijzigde Overeenkomst op de Site geplaatst is ben je hieraan gebonden. Daarom raden we je aan de Site regelmatig te bezoeken en de begrippen en voorwaarden in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is te lezen. Als je de Site blijft gebruiken wordt dit gezien als je akkoord met de wijzigingen in de Overeenkomst.

   

16. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van België. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter in België exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze Bepaling beperkt het recht van PokerStars gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een derge ijke ander rechtsgebied dit toestaat.

17. NIETIGHEDENBEPALING

 1. Indien een Bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet is of raakt, of ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere Bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere Bepaling van deze Overeenkomst, onverlet. Als een bepaling ongeldig is, maar wel geldig zou zijn als een deel van de Bepaling zou worden verwijderd of gewijzigd, dan geldt de betreffende Bepaling met de aanpassingen noodzakelijk om deze geldig te maken.

18. CESSIE

 1. PokerStars behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is niet toegestaan je rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

   

19. DIVERSE

 1. Indien PokerStars (direct of indirect) afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een Bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door PokerStars dat een Bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die Bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere Bepaling van deze Overeenkomst.

 2. Behalve voor de bedrijven van PokerStars, doet niets in deze Overeenkomst enigerlei rechten of andere voordelen voor andere personen die geen deel uitmaken van deze Overeenkomst (inclusief Clubmanagers of Leden van je Club buiten jou) ontstaan of kent deze daaraan toe.

 3. Niets in deze Overeenkomst doet een werkrelatie, maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen jou en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

 4. Deze Overeenkomst en de documenten waarnaar verwezen wordt vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en ons aangaande Home Games, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen jou en ons met betrekking tot Home Games.

 5. Je dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van PokerStars om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van Home Games, en als je Clubmanager bent, het gebruik van Home Games door je Leden, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het Privacybeleid.

 6. Bij strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en vertalingen daarvan in enige andere taal is de Engelstalige versie leidend.

Pokeren

How to Play Poker

Je vindt de pokerregels, tips voor beginners en uitgebreide strategieën in de sectie over het spelen van poker bij PokerStars.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.