poker

Algemene voorwaarden voor de online pokersite van PokerStars.be

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

Eindgebruikerslicentieovereenkomst downloaden

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') dient voorafgaand aan je gebruik van de website www.PokerStars.be (de 'Site') of van diensten en/of producten die op of via de Site worden aangeboden in haar geheel door jou (de 'Gebruiker' of 'je/jij') te worden gelezen. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Gambling Management S.A. (hierna te noemen de 'Operator', 'ons', 'onze' of 'we/wij') dat de Site exploiteert onder de voorwaarden van de van toepassing zijnde spellicentie uitgegeven door de Belgische kansspelcommissie en dat lid is van de groep bedrijven die het Casino de Namur in eigendom heeft en managet.

We hebben een overeenkomst gesloten met de PokerStarsgroep (de 'Serviceprovider') om het merk PokerStars en de spelsoftware te mogen gebruiken en gebruik te mogen maken van bepaalde hulp en diensten.

Behalve de voorwaarden van deze Overeenkomst, raden we je ook aan ons privacybeleid, de pokerregels en de voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's te lezen, alsmede de overige regels, het overige beleid en de overige voorwaarden met betrekking tot de op de Site beschikbare spellen en promoties zoals die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan je van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld.

Door als onderdeel van het software-installatieproces op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken en van de Software (zoals hierna gedefinieerd) gebruik te maken, stem je in met de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden en met het privacybeleid, de pokerregels en de voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

Met het woord 'Software' wordt in deze Overeenkomst bedoeld de pokersoftware van PokerStars, die te downloaden is op je desktop of laptop ('PC') via www.pokerstars.be (de "PC-software') alsmede de mobiele softwareapplicatie van PokerStars (de 'Mobiele software'), die te downloaden is op een mobiel apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, een mobiele telefoon, PDA, tablet, of elk ander soort apparaat dat nu of in de toekomst beschikbaar is (een ' Apparaat')) en alle aanvullende software op de pokersoftware (zowel webgebaseerde software als client/server-software).

De voorzieningen van deze Overeenkomst zijn volledig onderworpen aan de van toepassing zijnde wet en de voorwaarden van de licentie van de Operator uitgegeven door de Belgische kansspelcommissie.

1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUELE EIGENDOM
1.1

Behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden verleent de Operator de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren op zijn/haar PC of Apparaat, zoals wellicht het geval is, en te gebruiken, teneinde zich toegang tot de servers te kunnen verschaffen en de pokerspellen (de 'Spellen') te kunnen spelen (de Software en de Spellen hierna tezamen de 'Dienst' te noemen).

1.2

De Software wordt je door de Operator ten behoeve van je eigen, persoonlijke gebruik in licentie gegeven. Let op: de Software is niet bedoeld voor gebruik door: (i) personen die jonger zijn dan 21 jaar, (ii) personen die in hun rechtsgebied nog minderjarig zijn, (iii) personen die verbinding zoeken met de Site vanuit rechtsgebieden waarvandaan dat bij wet verboden is en (iv) personen die volgens de Belgische kansspelcommissie niet mogen spelen. De Operator is niet in staat om in elk rechtsgebied de wettigheid van de Dienst te controleren, en het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de Dienst wettig is.

1.3

We behouden ons het recht voor om je te allen tijde om bewijs van je leeftijd te vragen, teneinde ervoor zorg te dragen dat minderjarigen geen gebruik van de Dienst maken. Verder behouden we ons het recht voor om je account te deactiveren dan wel op te heffen, en je al dan niet tijdelijk van gebruikmaking van de Dienst uit te sluiten, als er geen bevredigend bewijs van je leeftijd wordt overgelegd of als wij vermoeden dat je minderjarig bent.

1.4

De Serviceprovider en zijn licentiegevers zijn de enige houders van alle rechten van de Software, de Softwarecode, -structuur en -opbouw, inclusief copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten. Je mag, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetten, niet:

 1. de Software kopiëren, distribueren, publiceren, reverse engineren, decompileren, deassembleren, aanpassen of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, of anderszins;
 2. de Software verkopen, het eigendom overdragen, sublicenseren, transfereren, distribueren of leasen;
 3. de Software beschikbaar stellen aan enige derde partij via een computernetwerk of op een andere wijze;
 4. de Software exporteren naar een land (fysiek of elektronisch); of
 5. de Software gebruiken op een wijze die verboden is door van toepassing zijnde wetten en regels,

(elk van de hierboven beschreven zaken is 'Ongeautoriseerd Gebruik').

De Serviceprovider behoudt zich alle rechten voor, geïmpliceerd en anders, die hieronder niet uitdrukkelijk verleend zijn aan de Gebruiker en behoudt alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Software.

Je gaat ermee akkoord dat je volledig aansprakelijk bent voor alle schade, kosten en onkosten die veroorzaakt worden door of verband houden met Ongeautoriseerd Gebruik door jou. Je zult de Operator onmiddellijk op de hoogte stellen indien je notie hebt van Ongeautoriseerd Gebruik door enig persoon en je zult in redelijkheid meewerken met de Operator en de Serviceprovider (en alle geaffilieerden van de voorgaanden) aan elk onderzoek dat hij uitvoert naar aanleiding van door jou in dit verband verstrekte informatie.

1.5

De termen 'PokerStars', de domeinnamen 'pokerstars.be' en 'pokerstarsmobile.be' en alle andere merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen die op de Site en/of in de Software van tijd tot tijd gebruikt worden (de 'Merknamen'), zijn de merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van de Serviceprovider, en de Serviceprovider behoudt zich alle rechten van zulke Merknamen voor. Daarnaast is alle content op de Site met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, afbeeldingen, foto’s, graphics, plaatjes, animaties, video’s, muziek, audio en tekst (de ‘Sitecontent’) eigendom van de Serviceprovider en deze wordt beschermd door copyright en/of intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten. Je verklaart hierbij dat door het gebruik van de Dienst en de Site je geen rechten verkrijgt op de Sitecontent en/of Merknamen, of enig deel hiervan. In geen geval mag je de Sitecontent en/of de Merknamen gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Serviceprovider.

Verder verklaar je niets te zullen doen dat de rechten schaadt of kan schaden, inclusief de intellectuele-eigendomsrechten, van de Serviceprovider, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of de licentienemers in de Software, de Merknamen of de Sitecontent. Ook zul je niets doen dat de naam of reputatie van de Serviceprovider, zijn werknemers, directie of consultants kan schaden.

1.6

Je garandeert dat door jou gebruikte namen of afbeeldingen in verband met de Site of Dienst (bijvoorbeeld je gebruikersnaam en avatar) geen inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten, privacy, of andere rechten van een derde partij. Hierbij verleen je de Serviceprovider en de Operator een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om deze namen en afbeeldingen te gebruiken voor alle doeleinden met betrekking tot de Site of Dienst, onder de voorwaarden van het privacybeleid.

2. GEEN GARANTIES
2.1

De Operator wijst alle expliciete en impliciete garanties af in verband met de aan jou te verlenen Dienst, welke geleverd wordt 'As is'. Evenmin geven wij je enigerlei garantie of leggen wij welke verklaring dan ook jegens jou af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of juistheid van de Dienst, anders dan datgene wat door de Belgische kansspelcommissie wordt opgelegd.

2.2

Ongeacht onze inspanningen om je de meest hoogwaardige dienstverlening, veiligheid en beveiliging te bieden, garanderen wij niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld of dat de Software en de Site vrij van virussen, bugs of andere contaminanten zullen zijn.

2.3

De Operator behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, waar we dit nodig vinden, inclusief (bijvoorbeeld) als we informatie ontvangen dat je een zelfuitsluitingsovereenkomst bent aangegaan met een andere kansspelaanbieder of als we het nodig achten voor het managen, onderhouden of updaten van de Software, zonder verplicht te zijn om je daarvan in kennis te stellen. In dat verband zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor enigerlei geleden schade ten gevolge van een in dit opzicht door de Operator genomen besluit.

3. BEVOEGDHEID
3.1

De Operator en de Belgische kansspelcommissie blijven bevoegd om Gebruikersaccounts op de Site aan te bieden, in stand te houden en te sluiten. Besluiten van de Operator met betrekking tot bepaalde aspecten van een account van een Gebruiker, het gebruik van de Dienst dan wel de beslechting van een geschil zijn bindend, en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

4. JOUW VERKLARINGEN EN GARANTIES

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet en de voorwaarden van de licentie van de Operator uitgegeven door de Belgische kansspelcommissie, voorafgaand aan jouw gebruik van de Dienst en doorlopend, verklaar en garandeer je, stem je ermee in en ga je ermee akkoord dat:

4.1

er een kans bestaat dat je bij gebruikmaking van de Dienst geld verliest en dat de Operator en de Serviceprovider voor dergelijke verliezen geen verantwoordelijkheid jegens jou dragen.

4.2

je gebruik van de Dienst geheel naar jouw keuze, te jouwer discretie en voor jouw risico is.

4.3

je ons ten behoeve van gebruikmaking van de Dienst bepaalde persoonlijke gegevens over jezelf moet verschaffen (waaronder nadere bijzonderheden aangaande je betalingswijzen) en instemt met ons gebruik van Location-based Services (LBS) om je geografische locatie te bepalen (voor het gebruik van de Dienst via de Mobiele software). De Operator verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in ons privacybeleid.

4.4

je alleenverantwoordelijk bent voor de van toepassing zijnde belastingen die eventueel over aan jou uitgekeerde (geld)prijzen verkregen uit je gebruik van de Dienst verschuldigd zijn.

4.5

de telecommunicatienetwerken en de internettoegangsdiensten die je nodig hebt om je toegang tot de Dienst te kunnen verschaffen buiten het bereik van de Operator en dat de Operator geen enkele aansprakelijkheid draagt voor eventuele storing, vertraging, overbelasting of andere tekortkomingen die hierop van invloed zijn; en

4.6

je 21 jaar of ouder bent en momenteel jezelf niet hebt uitgesloten van het spelen op enige andere online of mobiele kansspelsite en dat je ons direct informeert als je een zelfuitsluitingsovereenkomst aangaat met een kansspelaanbieder.

5. VERBODEN GEBRUIK
5.1

AANPASSINGEN AAN DE SOFTWARE. Het is Gebruiker niet toegestaan om te proberen zich op welke manier dan ook schuldig te maken aan Ongeautoriseerd Gebruik.

5.2

PERSOONLIJK GEBRUIK. De Dienst is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. Het is de Gebruiker uitsluitend toegestaan om voor zijn/haar persoonlijke vermaak te wedden. In geen geval zal het een Gebruiker zijn toegestaan om zijn/haar 'echtgeldrekening' bij de Operator te gebruiken voor een ander doel dan gebruikmaking van de Dienst. De Gebruiker is verplicht om ten aanzien van alle door hem/haar aan de Operator verschafte nadere bijzonderheden en inlichtingen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen, en om die nadere bijzonderheden ingeval van veranderingen daarvan te actualiseren.

5.3

OVERBOEKEN VAN ECHT GELD. De mogelijkheid om echt geld over te boeken is benaderbaar via de Site (de te downloaden client), onder 'Verzoeken' gevolgd door 'Bedragen Overboeken...'. Gebruikers moeten het overboekingsbedrag invullen en de gebruikersnaam van de bedoelde ontvanger. Gebruikers worden eraan herinnerd dat het hun verantwoordelijkheid is om zich ervan te vergewissen wie de andere Gebruikers zijn voordat ze een dergelijke overboeking doen. Overboekingslimieten worden door de Operator per Gebruiker ingesteld.

Als onderdeel van de Operators licentieovereenkomst en in lijn met antiwitwaswetgeving dienen Gebruikers zich ervan bewust te zijn dat vereist kan worden dat ze na een daartoe strekkend verzoek persoonlijke documenten overleggen (zoals een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, bankafschriften en nutsrekeningen) om hun overboeking te laten verwerken. Dit stelt de Operator in staat de Gebruikers te beschermen en verhindert dat de Operator gebruikt wordt als vehikel voor witwassen of fraude.

De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing op de mogelijkheid om echt geld over te boeken:

 1. De Operator behoudt zich het recht voor om een overboekingsverzoek te weigeren of een overboeking terug te draaien wanneer de verdenking bestaat van inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst door de verzender en/of de ontvanger.
 2. Een verzendende Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleen een overboeking mag doen om een ontvangende Gebruiker in staat te stellen de Spellen te spelen en niet voor enig ander doel.
 3. Een ontvangende Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geld verkregen via een overboeking alleen gebruikt mag worden om de Spellen te spelen en niet voor enig ander doel.
 4. Gebruikers kunnen geld ontvangen via een overboeking (zie ook bovenstaand lid c) niet direct laten uitbetalen; gewonnen bedragen die voortkomen uit het spelen van de Spellen met gebruikmaking van overgeboekt geld die leiden tot een uitbetalingsverzoek worden beoordeeld in lijn met de Operators interne controles, beleid en procedures.
5.4

SAMENSPANNING. Samenspanning tussen Gebruikers, door gesloten kaarten ('hole cards') met elkaar te delen of op basis van andere methoden, is ten strengste verboden. De Operator behoudt zich het recht voor om, los van overige maatregelen, deelname aan een spel te beperken en/of om het Gebruikers te verbieden om aan een bepaalde pokertafel of in een toernooi te spelen, waaronder mede wordt verstaan dat het twee of meer Gebruikers onmogelijk wordt gemaakt om samen aan dezelfde tafel of in hetzelfde toernooi te spelen. Daarnaast behoudt de Operator zich het recht voor om samenspanning of poging tot samenspanning tussen spelers (waaronder begrepen Gebruikers) als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te vatten. De Operator heeft dan ook het recht om het account van een Gebruiker te beëindigen, als die Gebruiker aan een dergelijke activiteit meedoet of probeert mee te doen, ongeacht het resultaat van die poging.

5.5

EXTERNE SPELERSHULPTOOLS. De Operator verbiedt externe spelershulptools (External Player Assistance Tools, 'EPA-tools') die spelers een 'oneerlijk voordeel' bieden. De Operator definieert EPA-tools als computersoftware (niet zijnde de Software) en niet op software gebaseerde databases (bijvoorbeeld websites, abonnementsdiensten en fysieke materialen). De Operator heeft een ruime opvatting over wat een 'oneerlijk voordeel' vormt met betrekking tot gebruik van EPA-tools. Meer informatie hierover is te vinden in ons beleid ten aanzien van tools en diensten van derde partijen. Voor alle duidelijkheid, wat niet is toegestaan omvat, maar is niet beperkt tot, toegang hebben tot informatie over andere spelers of dergelijke informatie verzamelen die meer omvat dan hetgeen de Gebruiker persoonlijk, via het zelf spelen van een spel, heeft waargenomen of het in realtime ontvangen van advies, richtlijnen of hulp over hoe te spelen dat verder gaat dan een basisniveau.

5.6

AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS) De toepassing van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van doch niet beperkt tot 'robots', is in verband met de Dienst ten strengste verboden. Alle in relatie tot de Dienst door een Gebruiker ondernomen handelingen moeten persoonlijk door de spelers via de gebruikersinterface worden uitgevoerd die via het gebruik van de Software toegankelijk is.

5.7

Je stemt ermee in dat het de Operator is toegestaan om stappen te nemen ter opsporing en voorkoming van het gebruik van verboden EPA-programma's. Die stappen kunnen er onder andere uit bestaan, maar zijn niet beperkt tot, dat de softwareprogramma's die samen met de Software op de computer van de Gebruiker draaien, worden onderzocht. Je gaat ermee akkoord dat je niet zult trachten deze stappen te omzeilen, bemoeilijken of blokkeren inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van software van derde partijen die deze stappen omzeilen, bemoeilijken of blokkeren.

5.8

CHIPDUMPING. Van chipdumping is sprake als een Gebruiker opzettelijk een hand verliest, met het doel zijn/haar chips bewust aan een andere Gebruiker over te dragen. Gebruikers die dit tijdens gebruikmaking van de Dienst met een andere Gebruiker doen of trachten te doen, inclusief het ontvangen van bedragen, kunnen voorgoed van gebruikmaking van de Dienst worden uitgesloten, en hun Gebruikersaccount kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Onder die omstandigheden is de Operator niet verplicht om geld aan je te restitueren dat op dat moment op je gebruikersaccount staat.

5.9

FRAUDULEUS GEDRAG. Indien de Operator van oordeel is dat een Gebruiker tijdens gebruikmaking van de Dienst frauduleuze, onrechtmatige, oneerlijke of onbetamelijke activiteiten heeft ontplooid of heeft getracht te ontplooien, met inbegrip van doch niet beperkt tot ontplooiing van een van de activiteiten vermeld in bepaling 5 dan wel enige andere manipulatie van een spel, of het verrichten van een frauduleuze betaling, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen creditcard, een frauduleuze terugboeking of het witwassen van geld, dan heeft de Operator het recht om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. het met onmiddellijke ingang blokkeren van toegang van een Gebruiker tot de Dienst;
 2. het beëindigen van het account van de betreffende Gebruiker;
 3. het in beslag nemen van al het geld in het account van een Gebruiker;
 4. het verschaffen van die informatie (met inbegrip van de identiteit van de Gebruiker) aan financiële instellingen, de relevante autoriteiten en/of personen of organisaties die een juridisch recht op die informatie hebben; en/of
 5. het nemen van juridische stappen tegen een Gebruiker.
5.10

GELD OMWISSELEN. Gebruikers hebben de mogelijkheid om via de Dienst op hun PC of Apparaat geld dat in hun account staat om te wisselen in een andere valuta (de 'Omwisselmogelijkheid'). Alle transacties die gebruikmaken van de Omwisselmogelijkheid geschieden tegen de huidige wisselkoers die gebruikt wordt voor dat type transactie. De wisselkoersen zullen regelmatig geüpdatet worden, en het is mogelijk dat er verschillende koersen gebruikt worden, afhankelijk van het soort transactie en de bron- en doelvaluta. Gebruikers moet zich er, voordat ze gebruikmaken van de Omwisselmogelijkheid van bewust zijn dat er fluctuaties in de wisselkoersen plaatsvinden, en weten wat voor effect deze hebben op hun beschikbare geld. De Operator kan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving de ondersteuning van een bepaalde valuta intrekken of verwijderen.

Het gebruik van de Omwisselmogelijkheid en/of een account van een Gebruiker om in valuta's te handelen of ermee te speculeren is ten strengste verboden. Om de integriteit van de Omwisselmogelijkheid te waarborgen, heeft de Operator het recht om naar eigen goeddunken:

 1. elke transactie waarin gebruikgemaakt is van de Omwisselmogelijkheid te weigeren of terug te draaien; en/of
 2. het aantal verschillende valuta's dat een Gebruiker in zijn account mag gebruiken te beperken en het bedrag dat omgewisseld mag worden door die Gebruiker te limiteren;
 3. te eisen dat geld dat in het account van een Gebruiker staat en is omgewisseld via de Omwisselmogelijkheid, gebruikt moet worden om te spelen voordat het uitbetaald, overgeboekt of voor een ander doel gebruikt kan worden; en/of
 4. met terugwerkende kracht kosten in rekening te brengen waar eerder vanaf gezien was als deel van een omwisseltransactie.

De Gebruiker gaat akkoord met en accepteert de voorwaarden die betrekking hebben op het verwerken van transacties met echt geld en het omwisselen van valuta’s die hier te vinden zijn.

5.11

Het is personen die zich bevinden in of inwoner zijn van de Verenigde Staten of territoria van de Verenigde Staten (de 'Rechtsgebieden met een verbod') niet toegestaan geld te storten of te spelen om echt geld.  Voor alle duidelijkheid, de voorgaande restricties voor het spelen om echt geld in Rechtsgebieden met een Verbod geldt zowel voor inwoners van het Rechtsgebied met een Verbod als voor inwoners van andere rechtsgebieden die zich bevinden in het Rechtsgebied met een Verbod.

Spelers die zich bevinden in of inwoner zijn van Frankrijk en van toepassing zijnde territoria, Italië, Estland, België, Denemarken, Griekenland en Spanje (de 'Rechtsgebieden waarvoor restricties gelden') zijn verplicht te spelen volgens de regelgeving in elk Rechtsgebied waarvoor restricties gelden door gebruik te maken van de speciale van toepassing zijnde gelicenseerde spelclients.

Elke poging om de restricties op spelen te omzeilen door personen die zich bevinden in een Rechtsgebied met een Verbod of een Rechtsgebied waarvoor restricties gelden, wordt gezien als niet-nakoming van deze Overeenkomst. Een poging tot omzeilen bevat, maar is niet beperkt tot, het manipuleren van de informatie die de Operator gebruikt om je locatie vast te stellen en het verschaffen van valse en misleidende informatie met betrekking tot je locatie of woonplaats.

6. UITBETALINGSBELEID
6.1

Het beleid en de criteria voor een Gebruiker om geld uit te kunnen laten betalen van zijn of haar Gebruikersaccount zijn te vinden in ons uitbetalingsbeleid. De Operator behoudt zich het recht voor om extra criteria te hanteren om te bepalen welke uitbetalingsmethoden op enig moment aangeboden worden aan Gebruikers.

7. AANSTOOTGEVENDE TAAL OF CONTENT
7.1

Het is de Gebruiker verboden om via de Dienst met behulp van de chatfunctie (de regels met betrekking tot de chatfunctie zijn te vinden in de cardroom-regels), de spelersafbeeldingenoptie of in correspondentie met medewerkers van de Operator of de Serviceprovider onrechtmatig, onfatsoenlijk, racistisch, obsceen, lasterlijk, diffamerend of bedreigend materiaal of enig materiaal te bezigen dat in strijd zou zijn met een wet of in het algemeen als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd.

8. NIET-NAKOMING
8.1

Indien een Gebruiker een in deze Overeenkomst opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt de Operator zich - onverminderd alle overige rechten - het recht voor om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder het beëindigen van deze Overeenkomst, het met onmiddellijke ingang voor die Gebruiker blokkeren van de toegang tot de Dienst, het beëindigen van het account van die Gebruiker, het in beslag nemen van al het geld in het betreffende account en/of het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen die Gebruiker.

8.2

Je gaat ermee akkoord om de Operator, de Serviceprovider en alle geaffilieerden aandeelhouders, directeuren en werknemers van de voorgaande geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

 1. je gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze Overeenkomst;
 2. je overtreding van een wet of schending van derderechten; en
 3. je gebruik van de Dienst dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot de Dienst verschaffen met behulp van jouw Inloggegevens (zoals hierna gedefinieerd), ongeacht of zulks wel of niet met je instemming geschiedt.
9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
9.1

In geen geval, met inbegrip van een geval van nalatigheid, is de Operator aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of het misbruik) van de Dienst, ook als de Operator al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen.

10. BEVEILIGING EN JE ACCOUNT
10.1

Ieder Gebruikersaccount is toegankelijk door middel van toepassing van een combinatie van een unieke gebruikersnaam ('Gebruikersnaam'), een uniek en geheim wachtwoord ('Wachtwoord') en andere numerieke authenticatiemethoden die de Gebruiker kan kiezen (de Gebruikersnaam, het Wachtwoord en alle andere authenticatiemethoden worden hierna tezamen de 'Inloggegevens' genoemd). De Gebruiker is verplicht om zijn eigen Gebruikersnaam en Wachtwoord in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende regels te kiezen.

10.2

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleenverantwoordelijk is voor alle gebruik van de Dienst onder zijn/haar Inloggegevens en dat hij/zij de Inloggegevens niet aan wie dan ook zal openbaren of een andere persoon toestemming zal geven om via zijn Gebruikersaccount gebruik te maken van de Dienst.

10.3

De Gebruiker is verplicht om zijn Inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden, en om zich alle mogelijke inspanningen te getroosten om die geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen. Het ongeoorloofde gebruik van de Inloggegevens is de alleenverantwoordelijkheid van de Gebruiker en wordt geacht zijn gebruik te betreffen. Alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid komt aan de Gebruiker toe.

10.4

Een Gebruiker kan maximaal één Gebruikersaccount hebben bij de Site en zal de Dienst slechts door middel van dat ene account gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts te openen bij de Site. Mocht de Operator ontdekken dat een Gebruiker meerdere accounts heeft geopend, kan de Operator deze extra accounts zonder kennisgeving sluiten en kunnen de saldi in deze extra accounts worden geconfisqueerd.

10.5

Let op: over het geld dat de Operator van je aanhoudt bouw je geen rentebaten op.

10.6

(a) We hanteren voor alle Gebruikersaccounts een stortingslimiet. Dit betekent dat er een maximumbedrag is dat je per week kunt storten in je account. Om precies te zijn mag je per week in totaal maximaal 200 EUR storten. Je kunt de stortingslimiet altijd verlagen. De stortingslimiet kan naar ons eigen goeddunken worden verhoogd en is, conform de van toepassing zijnde Belgische wetgeving, onderworpen aan kredietwaardigheids- en andere betaalbaarheidstoetsen. Kijk hier en hier voor meer informatie hierover.

(b) Je kunt met behulp van de Dienst niet een bedrag inzetten dat groter is dan het totale geldbedrag in je account.

10.7

Je bent volledig verantwoordelijk voor het betalen van al het geld dat je aan de Operator verschuldigd bent en voor de succesvolle ontvangst door de Operator van onbezwaarde gelden ter hoogte van het bedrag dat door jou (of door anderen namens jou) in je account is gestort. Ten aanzien van betalingen door jou (of door anderen namens jou) naar je account met betrekking tot de Dienst ga je ermee akkoord geen terugboekingen te verrichten en/of gedane betalingen te weigeren of terug te draaien, en eventuele terugboekingen en door jou geweigerde of ongedaan gemaakte betalingen, alsmede de ten gevolge daarvan door ons geleden schade, aan de Operator te vergoeden.

10.8

De Operator behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid en/of identiteit van een Gebruiker bij kredietregistratiebureaus of -diensten te controleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door die Gebruiker bij inschrijving voor de Dienst aan ons verschafte informatie. De kredietregistratiebureaus en -diensten mogen de informatie vastleggen maar niet gebruiken voor enig ander doel.

10.9

De Operator behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derdeverwerkers van elektronische betalingen en/of van financiële instellingen voor het verwerken van door jou en aan jou in verband met jouw gebruik van de Dienst verrichte betalingen.

10.10

Je erkent en gaat ermee akkoord dat het geld dat door jou in je account is gestort namens jou wordt gehouden in een trustaccount, dat gescheiden is van de rekeningen voor operationele doeleinden van de Operator en dat wordt gehouden bij betrouwbare financiële instellingen in Europa.

11. SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN
11.1

De Software bevat als component software van derde partijen, waaronder software die door het OpenSSL Project voor toepassing in de OpenSSL Toolkit is ontwikkeld (http://www.openssl.org); cryptografische software geschreven door Eric Young; ungif-software geschreven door Eric S. Raymond; PSTCollectionView-software geschreven door Peter Steinberger en fontsoftware die eigendom is van de licentiegever of zijn leveranciers en onderworpen is aan de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden (de 'Gelicenseerde Software').

11.2

Het gebruik door de Gebruiker van de Gelicenseerde Software moet in overeenstemming zijn met alle voorwaarden uit deze Overeenkomst.

11.3

De Gelicenseerde Software mag niet aangepast, veranderd, of onttrokken worden uit de Software.

11.4

Het gebruik door de Gebruiker is beperkt tot 'intern gebruik', wat betekent dat de Gelicenseerde Software alleen door de Gebruiker mag worden gebruikt voor regulier gebruik en normale interne zaken of persoonlijk gebruik, en niet voor doorverkoop, het uitgeven van sublicenties of distributie. 'Regulier gebruik en normale interne zaken' betekent voor een Eindgebruiker die een onderneming is, het gebruik van deze Gebruiker of zijn werknemers of geautoriseerde agenten voor regulier gebruik en normale interne zaken van de Gebruiker. 'Regulier en normaal persoonlijk gebruik' betekent voor een Eindgebruiker die een persoon is gebruik door deze Gebruiker of een lid van zijn huishouden voor interne persoonlijke doeleinden. Al deze werknemers, agenten en leden van de huishouding moeten door de Gebruiker op de hoogste gesteld worden van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

11.5

Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend in de Gelicenseerde Software zijn voorbehouden.

11.6

De OpenSSL Toolkit, de ungif-software, de PSTCollectionView-software en de cryptografische software zijn verstrekt door het OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger en Eric Young 'as is' en alle expliciete en impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde zijn afgewezen. In geen enkel geval zijn OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger of hun medewerkers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, opgelegde of gevolgschades (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; het niet kunnen gebruiken, verlies van data, of winst of bedrijfsonderbreking) hoe dan ook veroorzaakt en op basis van welke theoretische aansprakelijkheid dan ook, hetzij in contract, strikt genomen aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) voortkomend op welke wijze dan ook uit het gebruik van de OpenSSL Toolkit, de ungif-software, de PSTCollectionView-software en de cryptografische software, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

12. GESCHILLEN
12.1

De Gebruiker aanvaardt dat de historische gegevens van ieder spel zijn zoals op de servers van de Operator zijn vastgelegd. In geval van een discrepantie tussen de op jouw computer getoonde kaarten en de spelgegevens op de server van de Operator, prevaleren de laatste. De Gebruiker aanvaardt dat de 'Directe Handgeschiedenis'- en 'Handherhalings'-feature van de Software niet worden geacht het officiële historische gegevensbestand van een hand te vormen.

13. WIJZIGING
13.1

De Operator behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. Je bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst op de Site aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. Daarom raden we je aan de Site regelmatig te bezoeken en de voorwaarden opgenomen in de versie van de Overeenkomst die op dat moment van kracht is te lezen. Je voortgezette gebruik van de Site wordt geacht een bevestiging te vormen van je instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1

Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van België. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter in België exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van de Operator gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enig ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

15. NIETIGHEDENBEPALING
15.1

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet, ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet.

16. CESSIE
16.1

De Operator behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

17. OVERIG
17.1

Indien de Operator afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door de Operator dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

17.2

Niets in deze Overeenkomst doet enigerlei rechten of andere voordelen voor derden die geen partij bij deze Overeenkomst zijn, buiten de Serviceprovider, ontstaan of kent deze daaraan toe.

17.3

Niets in deze Overeenkomst doet een maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen jou en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

17.4

Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en ons aangaande de Dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen jou en ons.

17.5

De Gebruiker dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van de Operator om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het Privacybeleid.

17.6

In geval van een discrepantie tussen de Engelstalige versie van deze Overeenkomst en vertalingen van deze Overeenkomst in een andere taal is de Engelstalige versie leidend.

Copyright © 2024 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger

Met betrekking tot de ungif-software:
De distributie van GIFLIB is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Meer informatie is beschikbaar op www.pokerstars.be

Je kunt contact opnemen met Gambling Management S.A. door te e-mailen naar support@pokerstars.be.

Van kracht met ingang van: 2 april 2024