Algemene voorwaarden voor de online pokersite van PokerStars.be

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

Eindgebruikerslicentieovereenkomst downloaden

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') dient voorafgaand aan uw gebruik van de website www.PokerStars.be (de 'Site') of de diensten en/of producten aangeboden op of via de Site in haar geheel door u (de 'Gebruiker' of 'u') te worden gelezen. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Gambling Management S.A. (hierna te noemen 'Operator', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze'), die via de Site opereert onder de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentie uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie, en lid is van de groep bedrijven die het Casino de Namur in bezit heeft en managet.

We hebben een overeenkomst gesloten met de PokerStarsgroep (de 'Serviceprovider') om het merk PokerStars en de spelsoftware te mogen gebruiken en gebruik te mogen maken van bepaalde hulp en diensten.

Behalve van de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst raden wij u aan om tevens kennis te nemen van ons Privacybeleid, de Pokerregels, de begrippen & voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's en de begrippen & voorwaarden van de VIP Club alsmede van de overige regels, het overige beleid en de overige begrippen en voorwaarden met betrekking tot de op de Site beschikbare spellen en promotionele acties zoals die daar van tijd tot tijd op worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan u van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld.

Door hieronder als onderdeel van het software-installatieproces op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken en van de Software (zoals hierna gedefinieerd) gebruik te maken, stemt u in met de in deze Overeenkomst neergelegde begrippen en voorwaarden en met het Privacybeleid, de Pokerregels, en de begrippen & voorwaarden voor het verwerken van echt geld en het omwisselen van valuta's zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

Met het woord ‘Software’ wordt in deze Overeenkomst bedoeld: de PokerStarspokersoftware, die te downloaden is op je desktop of laptop (‘PC’) via www.pokerstars.be (de ‘PC-software’) alsmede de mobiele softwareapplicatie van PokerStars (de ‘Mobiele software’), die te downloaden is voor uw mobiele apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, mobiele telefoon, PDA, tablet, of elk ander soort apparaat dat nu of in de toekomst beschikbaar is) (een ‘Apparaat’) en alle aanvullende software op de pokersoftware (zowel webgebaseerde software als client/serversoftware).

De voorzieningen van deze Overeenkomst zijn volledig onderworpen aan de van toepassing zijnde wet en de voorwaarden van de licentie van de Operator uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie.

1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUELE EIGENDOM
1.1

Behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen begrippen en voorwaarden verleent de Operator de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren op uw PC of Apparaat, zoals wellicht het geval is, en te gebruiken, teneinde zich toegang tot de servers te kunnen verschaffen en de pokerspellen (de 'Spellen') te kunnen spelen (de Software en de Spellen hierna tezamen de 'Dienst' te noemen).

1.2

De Software wordt aan u door de Operator ten behoeve van uw eigen, persoonlijke gebruik in licentie gegeven. Let op: de Software is niet bedoeld voor gebruik door: (i) personen die jonger zijn dan 21 jaar, (ii) personen die in hun land nog minderjarig zijn, (iii) personen die verbinding zoeken met de Site vanuit landen waarvandaan dat bij wet verboden is en (iv) personen die volgens de Belgische Kansspelcommissie niet mogen spelen. De Operator is niet in staat om in elk land de wettigheid van de Dienst te controleren, en het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te verzekeren dan de Dienst wettig is.

1.3

We behouden ons het recht voor om u te allen tijde om bewijs van uw leeftijd te vragen, teneinde ervoor zorg te dragen dat minderjarigen geen gebruik van de Dienst maken. Verder behouden wij ons het recht voor om uw account te deactiveren dan wel op te heffen, en u al dan niet tijdelijk van gebruikmaking van de Dienst uit te sluiten, als er geen bevredigend bewijs van uw leeftijd wordt overgelegd of als wij vermoeden dat u minderjarig bent.

1.4

De Serviceprovider en haar licentienemers zijn de enige houders van alle rechten van de Software, de Softwarecode, -structuur en –opbouw, inclusief copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. U mag, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetten, niet:

 1. De Software kopiëren, distribueren, publiceren, reverse engineren, decompileren, deassembleren, aanpassen of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, of anderszins;
 2. De Software verkopen, het eigendom overdragen, sublicenseren, transfereren, distribueren of leasen;
 3. De Software beschikbaar stellen aan enige derde partij via een computernetwerk of op een andere wijze;
 4. De Software exporteren naar een land (fysiek of elektronisch); of
  1. De Software gebruiken op een wijze die verboden is door van toepassing zijnde wetten en regels,

(elk van de hierboven beschreven zaken is ‘Ongeautoriseerd Gebruik’).

De Serviceprovider behoudt zich alle rechten voor, geïmpliceerd en anders, die hieronder niet uitdrukkelijk verleend zijn aan de Gebruiker en behoudt alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Software.

U gaat ermee akkoord dat u volledig aansprakelijk bent voor alle schade, kosten en onkosten die veroorzaakt worden door of verband houden met Ongeautoriseerd Gebruik door u. U zult de Operator onmiddellijk op de hoogte stellen indien u notie heeft van Ongeautoriseerd Gebruik door enig persoon en u zult in redelijkheid meewerken met de Operator en Serviceprovider (en alle geaffilieerden van deze voorgaande) aan elk onderzoek dat het uitvoert naar aanleiding van door u in dit verband verstrekte informatie.

1.5

De termen 'PokerStars', de domeinnamen 'pokerstars.be' en 'pokerstarsmobile.be' en alle andere merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen die op de Site en/of in de Software van tijd tot tijd gebruikt worden (de ‘Merknamen’), zijn de merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van de Serviceprovider, en de Serviceprovider behoudt zich alle rechten van zulke Merknamen voor. Daarnaast is alle content op de Site met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, afbeeldingen, foto’s, graphics, plaatjes, animaties, video’s, muziek, audio en tekst (de ‘Sitecontent’) eigendom van de Serviceprovider en deze wordt beschermd door copyright en/of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. U verklaart hierbij dat door het gebruik van de Dienst en de Site u geen rechten verkrijgt op de Sitecontent en/of de Merknamen, of enig deel hiervan. In geen geval mag u de Sitecontent en/of de Merknamen gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Serviceprovider.

Verder verklaart u niets te zullen doen dat de rechten schaadt of kan schaden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, van de Serviceprovider in de Software, de Merknamen of de Sitecontent. Ook zult u niets doen dat de naam of reputatie van de Serviceprovider, haar werknemers, directie of consultants kan schaden.

1.6

U garandeert dat door u gebruikte namen of afbeeldingen in verband met de Site of Dienst (bijvoorbeeld, uw gebruikersnaam en -afbeelding) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacy, of andere rechten van een derde partij. Hierbij verleent u de Serviceprovider en de Operator een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare licentie die vrij is van auteursrechten om deze namen en afbeeldingen te gebruiken voor alle doeleinden met betrekking tot de Site of Dienst, onder de voorwaarden van het privacybeleid.

2. GEEN GARANTIES
2.1

De Operator wijst alle expliciete of impliciete garanties af in verband met de aan u te verlenen Dienst, welke geleverd wordt ‘As Is’. Evenmin geven wij u buiten datgene dat door de Belgische Kansspelcommissie wordt bepaald enigerlei garantie of leggen wij welke verklaring dan ook jegens u af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid en/of juistheid van de Dienst.

2.2

Ongeacht onze inspanningen om u de meest hoogwaardige dienstverlening, veiligheid en beveiliging te bieden, garanderen wij niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld of dat de Software en de Site vrij van virussen, bugs of andere fouten zullen zijn.

2.3

De Operator behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, waar we dit nodig vinden, inclusief (bijvoorbeeld) als we informatie ontvangen dat u een zelfuitsluitingsovereenkomst bent aangegaan met een andere kansspelaanbieder of als we het nodig achten voor het managen, onderhouden of updaten van de Software, zonder verplicht te zijn om u daarvan in kennis te stellen. In dat verband zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor enigerlei geleden schade ten gevolge van een in dit opzicht door de Operator genomen besluit.

3. BEVOEGDHEID

De Operator en de Belgische Kansspelcommissie blijven bevoegd om Gebruikersaccounts op de Site aan te bieden, in stand te houden en te sluiten. Besluiten van de Operator met betrekking tot bepaalde aspecten van een account van een Gebruiker, het gebruik van de Dienst dan wel de beslechting van een geschil zijn bindend, en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

4. UW VERKLARINGEN EN GARANTIES

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet en de voorwaarden van de licentie van de Operator uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie en voorafgaand aan uw gebruik van de Dienst verklaart en garandeert u, en stemt u ermee in en gaat u er - onafgelaten - mee akkoord dat:

4.1

Er een kans bestaat dat u bij gebruikmaking van de Dienst geld verliest en dat de Operator en de Serviceprovider voor dergelijke verliezen geen verantwoordelijkheid jegens u dragen.

4.2

Uw gebruik van de Dienst geheel naar uw keuze, te uwer discretie en voor uw risico is.

4.3

U ten behoeve van gebruikmaking van de Dienst bepaalde persoonlijke gegevens over uzelf aan ons moet verschaffen (waaronder nadere bijzonderheden aangaande uw betalingswijzen) en instemt met ons gebruik van Location-based Services (LBS) om uw geografische locatie te bepalen (voor het gebruik van de Dienst via de Mobiele software). De Operator verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in ons Privacybeleid.

4.4

U bent alleenverantwoordelijk voor de van toepassing zijnde belastingen die eventueel over aan u uitgekeerde (geld)prijzen verkregen uit de Dienst verschuldigd zijn.

4.5

De telecommunicatienetwerken en de internettoegangsdiensten die u nodig heeft om zich toegang tot de Dienst te kunnen verschaffen buiten het bereik van de Operator liggen en de Operator geen enkele aansprakelijkheid draagt voor eventuele storing, vertraging, overbelasting of andere tekortkomingen die hierop van invloed zijn; en

4.6

U ouder bent dan 21 jaar en momenteel uzelf niet hebt uitgesloten van het spelen op een andere online of mobiele kansspelsite en dat u ons direct waarschuwt als u een zelfuitsluitingsovereenkomst aangaat met een kansspelaanbieder.

5. VERBODEN GEBRUIK
5.1

AANPASSINGEN AAN DE SOFTWARE. Het is Gebruiker niet toegestaan om te proberen zich op welke manier dan ook schuldig te maken aan Ongeautoriseerd Gebruik.

5.2

PERSOONLIJK GEBRUIK. De Dienst is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. Het is de Gebruiker uitsluitend toegestaan om voor zijn/haar persoonlijke vermaak te wedden. In geen geval zal het een Gebruiker zijn toegestaan om zijn/haar 'echtgeldrekening' bij de Operator te gebruiken voor een ander doel dan gebruikmaking van de Dienst. De Gebruiker is verplicht om ten aanzien van alle door hem/haar aan de Operator verschafte nadere bijzonderheden en inlichtingen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen, en om die nadere bijzonderheden ingeval van veranderingen daarvan te actualiseren.

5.3

OVERBOEKEN VAN ECHT GELD. De mogelijkheid om echt geld over te boeken is benaderbaar via de Site (de te downloaden client),onder 'Verzoeken' gevolgd door 'Bedragen Overboeken...'. Gebruikers moeten het overboekingsbedrag invoeren en de gebruikersnaam van de bedoelde ontvanger. Gebruikers worden eraan herinnerd dat het hun verantwoordelijkheid is om zich ervan te vergewissen wie de andere Gebruikers zijn voordat ze een dergelijke overboeking doen. Overboekingslimieten worden door de Operator per Gebruiker ingesteld.

Als onderdeel van de Operators licentieovereenkomst en in lijn met antiwitwaswetgeving dienen Gebruikers zich ervan bewust te zijn dat vereist kan worden dat ze persoonlijke documenten overleggen (zoals een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, bankafschriften en energierekeningen) om hun overboeking te laten verwerken. Dit stelt de Operator in staat de Gebruikers te beschermen en verhindert dat de Operator gebruikt wordt als vehikel voor witwassen of fraude.

De volgende begrippen en voorwaarden zijn ook van toepassing op de mogelijkheid om echt geld over te boeken:

 1. De Operator behoudt zich het recht voor om een overboekingsverzoek te weigeren of een overboeking terug te draaien wanneer de verdenking bestaat van inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst door de verzender en/of de ontvanger.
 2. Een verzendende Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleen een overboeking mag doen om een ontvangende Gebruiker in staat te stellen de Spellen te spelen en niet voor enig ander doel.
 3. Een ontvangende Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geld verkregen via een overboeking alleen gebruikt mag worden om de Spellen te spelen en niet voor enig ander doel.
 4. Gebruikers kunnen geld ontvangen via een overboeking (zie ook bovenstaand lid c) niet direct laten uitbetalen; gewonnen bedragen die voortkomen uit het spelen van de Spellen met gebruikmaking van overgeboekt geld die leiden tot een uitbetalingsverzoek worden beoordeeld in lijn met de Operators interne controles, beleid en procedures.
5.4

SAMENSPANNING. Samenspanning tussen Gebruikers, door samen gesloten kaarten ('hole cards') te gebruiken of op basis van andere methoden, is strikt verboden. De Operator behoudt zich het recht voor om, los van overige maatregelen, deelname aan een spel te beperken en/of om het Gebruikers te verbieden om aan een bepaalde pokertafel of in een toernooi te spelen, waaronder mede wordt verstaan dat het twee of meer Gebruikers onmogelijk wordt gemaakt om samen aan dezelfde tafel of in hetzelfde toernooi te spelen. Daarnaast behoudt de Operator zich het recht voor om samenspanning of poging tot samenspanning tussen spelers (waaronder begrepen Gebruikers) als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te vatten. De Operator heeft dan ook het recht om het account van een Gebruiker te beëindigen, als die Gebruiker aan een dergelijke activiteit meedoet of probeert mee te doen, ongeacht het resultaat van die poging.

5.5

EXTERNE SPELERSHULPPROGRAMMA'S (EPA). De Operator verbiedt externe spelershulpprogramma's (External Player Assistance Programs, 'EPA-programma's') die spelers een 'Oneerlijk Voordeel' bieden. De Operator definieert 'Extern' als computersoftware (niet zijnde de Software) en niet op software gebaseerde databanken of profielen (bijv. websites en abonnementsdiensten). De Operator definieert 'Oneerlijk Voordeel' als een geval waarbij een Gebruiker zich toegang tot informatie over andere spelers verschaft of dergelijke informatie verzamelt die meer omvat dan hetgeen Gebruiker persoonlijk, via het zelf spelen van een spel, heeft waargenomen. Wij bevelen u aan om kennis te nemen van de FAQ m.b.t. verboden onlinesoftware.

5.6

AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS). De toepassing van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van doch niet beperkt tot 'robots', is in verband met de Dienst strikt verboden. Alle in relatie tot de Dienst door een Gebruiker ondernomen handelingen moeten persoonlijk door de spelers middels de gebruikersinterface worden uitgevoerd die via het gebruik van de Software toegankelijk is.

5.7

U stemt ermee in dat het de Operator is toegestaan om stappen te nemen ter opsporing en voorkoming van het gebruik van verboden EPA-programma's. Die stappen kunnen er onder andere uit bestaan, maar zijn niet beperkt tot, dat de softwareprogramma's die samen met de Software op de computer van de Gebruiker draaien, worden onderzocht. U gaat ermee akkoord dat u niet zult trachten deze stappen te omzeilen, bemoeilijken of blokkeren inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van software van derde partijen die deze stappen omzeilen, bemoeilijken of blokkeren.

5.8

CHIPDUMPING. Van chipdumping is sprake als een Gebruiker opzettelijk een hand verliest, met het doel zijn/haar chips bewust aan een andere Gebruiker over te dragen. Gebruikers die dit tijdens gebruikmaking van de Dienst met een andere Gebruiker doen of trachten te doen, inclusief het ontvangen van bedragen, kunnen voorgoed van gebruikmaking van de Dienst worden uitgesloten, en hun Gebruikersaccount kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Onder die omstandigheden is de Operator niet verplicht om geld aan u te restitueren dat op dat moment op uw Gebruikersaccount staat.

5.9

FRAUDULEUS GEDRAG. Indien de Operator van oordeel is dat een Gebruiker tijdens gebruikmaking van de Dienst frauduleuze, onrechtmatige, oneerlijke of onbetamelijke activiteiten heeft ontplooid of heeft getracht te ontplooien, met inbegrip van doch niet beperkt tot ontplooiing van een van de activiteiten vermeld in artikel 5 dan wel enige andere manipulatie van een spel, of het verrichten van een frauduleuze betaling, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen creditcard, een frauduleuze terugstorting of het witwassen van geld, dan heeft de Operator het recht om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. Het met onmiddellijke ingang blokkeren van toegang tot de Dienst;
 2. Het beëindigen van het account van de betreffende Gebruiker;
 3. Het in beslag nemen van al het geld in het account van de Gebruiker;
 4. Het verschaffen van die informatie (met inbegrip van de identiteit van de Gebruiker) aan financiële instellingen, de relevante autoriteiten en/of personen of organisaties die een juridisch recht op die informatie hebben;
 5. Het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen de betreffende Gebruiker.
5.10

GELD OMWISSELEN. Gebruikers hebben de mogelijkheid om via de Dienst op hun PC of Apparaat geld dat op hun account staat om te wisselen in een andere valuta (de 'Omwisselmogelijkheid'). Alle transacties die gebruik maken van de Omwisselmogelijkheid geschieden tegen de huidige wisselkoers die gebruikt wordt voor dat type transactie. De wisselkoersen zullen regelmatig geüpdatet worden, en het is mogelijk dat er verschillende koersen gebruikt worden, afhankelijk van het soort transactie en de bron- en doelvaluta. Gebruikers moet zich er, voordat ze gebruikmaken van de Omwisselmogelijkheid van bewust zijn dat er fluctuaties in de wisselkoersen plaatsvinden, en weten wat voor effect deze hebben op hun beschikbare geld. De Operator kan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving de ondersteuning van een bepaalde valuta toevoegen of verwijderen.

Het gebruik van de Omwisselmogelijkheid en/of een account van een Gebruiker om in valuta's te handelen of ermee te speculeren is ten strengste verboden. Om de integriteit van de Omwisselmogelijkheid te waarborgen, heeft de Operator het recht om naar eigen goeddunken:

 1. Elke transactie waarin gebruik gemaakt is van de Omwisselmogelijkheid te weigeren of terug te draaien;
 2. Het aantal verschillende valuta's dat een Gebruiker in zijn account mag gebruiken te beperken en het bedrag dat er omgewisseld mag worden door die Gebruiker te limiteren;
 3. Te eisen dat geld dat in het account van een Gebruiker staat en is omgewisseld via de Omwisselmogelijkheid, gebruikt moet worden om te spelen voordat het uitbetaald, overgeboekt, of voor een ander doel gebruikt kan worden;
 4. Met terugwerkende kracht kosten in rekening te brengen waar eerder vanaf gezien was als deel van een omwisseltransactie.
5.11

De Gebruiker gaat akkoord met en accepteert de begrippen & voorwaarden die betrekking hebben op het verwerken van transacties met echt geld en het omwisselen van valuta’s, die te vinden zijn op /nl/poker/real-money/processing-exchange-terms/.

5.12

Het is personen in, en inwoners van de Verenigde Staten of territoria van de Verenigde Staten (de ‘Rechtsgebieden met een Verbod’) niet toegestaan geld te storten of te spelen om echt geld. Om misverstanden te voorkomen, de voorgaande restricties voor het spelen om echt geld in Rechtsgebieden met een Verbod geldt zowel voor inwoners van het Rechtsgebied met een Verbod als voor inwoners van andere rechtsgebieden die zich bevinden in het Rechtsgebied met een Verbod.

Spelers die zich bevinden in of inwoner zijn van Frankrijk en van toepassing zijnde territoria, Italië, Estland, België, Denemarken, Griekenland en Spanje (de ‘Rechtsgebieden met Beperkingen’) zijn verplicht te spelen volgens de regelgeving van het Rechtsgebied met Beperkingen door gebruik te maken van de speciale van toepassing zijnde gelicenseerde spelclient.

Elke poging om deze beperkingen te omzeilen door een persoon die zich bevindt in een Rechtsgebied met een Verbod of Beperkingen, wordt gezien als inbreuk op deze Overeenkomst. Een poging tot omzeilen bevat, maar is niet gelimiteerd tot het manipuleren van de informatie die de Operator gebruikt om uw locatie vast te stellen en het verschaffen van valse en misleidende informatie met betrekking tot uw locatie of woonplaats.

6. UITBETALINGSBELEID
6.1

Het beleid en de criteria voor een Gebruiker om geld uit te kunnen laten betalen van zijn of haar Gebruikersaccount zijn te vinden in ons Uitbetalingsbeleid. De Operator behoudt zich het recht voor om extra criteria te hanteren om te bepalen welke uitbetalingsmethoden op enig moment aangeboden worden aan Gebruikers.

7. AANSTOOTGEVENDE TAAL OF CONTENT
7.1

Het is de Gebruiker verboden om via de Dienst met behulp van de chatfunctie (de regels met betrekking tot de chatfunctie zijn te vinden in de cardroom-regels), de spelersafbeeldingenoptie of in correspondentie met medewerkers van de Operator of de Serviceprovider onrechtmatig, onfatsoenlijk, racistisch, obsceen, lasterlijk, diffamerend of bedreigend materiaal of enig materiaal te bezigen dat in strijd zou zijn met een wet of in het algemeen als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd.

8. NIET-NAKOMING
8.1

Indien een Gebruiker een in deze Overeenkomst opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt de Operator zich - onverminderd alle overige rechten - het recht voor om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder het beëindigen van deze Overeenkomst, het met onmiddellijke ingang voor die Gebruiker blokkeren van de toegang tot de Dienst, het beëindigen van het account van die Gebruiker, het in beslag nemen van al het geld in het betreffende account en/of het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen die Gebruiker.

8.2

U gaat ermee akkoord om de Operator, de Serviceprovider en alle geaffilieerden aandeelhouders, directeuren en werknemers van de voorgaande geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

 1. Uw gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze Overeenkomst;
 2. Uw overtreding van een wet of schending van derderechten; en
 3. Uw gebruik van de Dienst dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot de Dienst verschaffen met behulp van uw Inloggegevens (zoals hierna gedefinieerd), ongeacht of zulks wel of niet met uw instemming geschiedt.
9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
9.1

In geen geval, met inbegrip van een geval van nalatigheid, is de Operator aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of het misbruik) van de Dienst, ook als de Operator al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen.

10. BEVEILIGING EN UW ACCOUNT
10.1

Ieder Gebruikersaccount is toegankelijk door middel van toepassing van een combinatie van een unieke Gebruikersnaam ('Gebruikersnaam'), een uniek en geheim wachtwoord ('Wachtwoord') en andere numerieke authenticatiemethoden die de Gebruiker kan kiezen (de Gebruikersnaam; het Wachtwoord en alle andere authenticatiemethoden worden hierna tezamen de 'Inloggegevens' genoemd). De Gebruiker is verplicht om zijn/haar eigen Gebruikersnaam en Wachtwoord in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende regels te kiezen.

10.2

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleenverantwoordelijk is voor alle gebruik van de Dienst onder zijn/haar Inloggegevens en dat hij/zij de Inloggegevens niet aan wie dan ook zal openbaren of een andere persoon toestemming te geven om via zijn Gebruikersaccount gebruik te maken van de Dienst.

10.3

De Gebruiker is verplicht om zijn/haar Inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden, en om zich alle mogelijke inspanningen te getroosten om die geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen. Het ongeoorloofde gebruik van de Inloggegevens is de alleenverantwoordelijkheid van de Gebruiker en wordt geacht zijn/haar gebruik te betreffen. Alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid komt aan de Gebruiker toe.

10.4

Een Gebruiker kan maximaal één Gebruikersaccount hebben bij de Site en zal de Dienst slechts door middel van dat ene account gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts te openen bij de Site. Mocht de Operator ontdekken dat een Gebruiker meerdere accounts heeft geopend, kan de Operator deze accounts zonder kennisgeving sluiten en kunnen de saldi worden geconfisqueerd.

10.5

Let op: over het geld op uw account bij de Operator bouwt u geen rente in uw voordeel op.

10.6

U kunt met behulp van de Dienst niet een bedrag inzetten groter dan het totale geldbedrag op uw account.

10.7

U bent geheel verantwoordelijk voor voldoening van alle bedragen die u aan de Operator verschuldigd bent en voor het ontvangen van de juiste bedragen die gelijk zijn aan de door u (of door anderen namens u) gestorte bedragen bij de Operator. Aangaande stortingen gedaan door u (of door anderen namens u) ten aanzien van de Dienst, gaat u ermee akkoord geen terugstortingen te verrichten en/of verrichte betalingen te weigeren of ongedaan te maken. U dient terugstortingen en door u geweigerde of ongedaan gemaakte betalingen, alsmede de ten gevolge daarvan door ons geleden schade, aan de Operator te vergoeden.

10.8

De Operator behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid en/of identiteit van een Gebruiker bij kredietinformatiebureaus of -diensten te controleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door die Gebruiker bij inschrijving voor de Dienst aan ons verschafte informatie. De kredietinformatiebureaus en –diensten mogen de informatie vastleggen maar niet gebruiken voor enig ander doel.

10.9

De Operator behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derdeverwerkers van elektronische betalingen en/of van financiële instellingen voor het verwerken van door en aan u in verband met uw gebruik van de Dienst verrichte betalingen.

10.10

U accepteert en gaat akkoord met het feit dat gelden door u gestort in uw account namens u worden gehouden in een 'trust account', dat gescheiden is van de rekeningen voor operationele doeleinden van de Operator, en aangehouden wordt bij betrouwbare financiële instituten in Europa.

11. SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN
11.1

De Software bevat als component software van derde partijen, waaronder software die door het OpenSSL Project voor toepassing in de OpenSSL Toolkit is ontwikkeld (http://www.openssl.org); cryptografische software geschreven door Eric Young; ungif-software geschreven door Eric S. Raymond; PSTCollectionView-software geschreven door Peter Steinberger en fontsoftware die eigendom is van de licentiegever of haar leveranciers en onderworpen is aan de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden (de 'Gelicenseerde Software').

11.2

Het gebruik van de Gebruiker van de Gelicenseerde Software moet in overeenstemming zijn met alle begrippen en voorwaarden uit deze Overeenkomst.

11.3

De Gelicenseerde Software mag niet aangepast, veranderd, of onttrokken worden uit de Software.

11.4

Het gebruik van de Gebruiker is gelimiteerd tot 'Intern gebruik', wat betekent dat de Gelicenseerde Software alleen door de Gebruiker mag worden gebruikt voor regulier gebruik en normale interne zaken of persoonlijk gebruik, en niet voor doorverkoop, het uitgeven van sublicenties of distributie.  'Regulier gebruik en normale interne zaken' betekent voor een Eindgebruiker die een onderneming is, het gebruik van deze Gebruiker of zijn werknemers of geautoriseerde agenten voor regulier gebruik en normale interne zaken van de Gebruiker. 'Regulier gebruik en normale persoonlijke zaken' betekent gebruik door een Gebruiker die een persoon is, gebruik door deze Gebruiker of een lid van zijn huishouden voor interne persoonlijk doeleinden.  Al deze werknemers, agenten en leden van de huishouding moeten door de Gebruiker op de hoogste gesteld worden van de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

11.5

Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend in de Gelicenseerde Software zijn voorbehouden.

11.6

De OpenSSL Toolkit, ungif-software, PSTCollectionView-software en cryptografische software zijn verstrekt door het OpenSSL Project en door Eric S. Raymond, Peter Steinberger en Eric Young 'as is' en alle expliciete of impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleind zijn afgewezen. In geen enkel geval zijn OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger of hun medewerkers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, opgelegde of gevolgschades (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; het niet kunnen gebruiken, verlies van data, of winst of bedrijfsonderbreking) hoe dan ook veroorzaakt en op basis van welke theoretische aansprakelijkheid dan ook, hetzij in contract, strikt genomen aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) voortkomend op welke wijze dan ook uit het gebruik van de OpenSSL Toolkit, ungif-software, PSTCollectionView-software en cryptografische software, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

12. GESCHILLEN
12.1

De Gebruiker aanvaardt dat de historische gegevens van ieder spel zijn zoals op de servers van de Operator zijn vastgelegd. In geval van een discrepantie tussen de op uw computer getoonde kaarten en de spelgegevens op de server van de Operator, prevaleren de laatste. De Gebruiker aanvaardt dat de 'Directe Handgeschiedenis'- en ‘Handherhalings’-feature van de Software niet worden geacht het officiële historische gegevensbestand van een hand te vormen.

13. WIJZIGING

De Operator behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. U bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst op de Site aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. Wij bevelen u dan ook aan om de Site regelmatig te bezoeken en de in de versie van de dan geldende Overeenkomst opgenomen begrippen en voorwaarden te checken. Uw voortgezette gebruik van de Site wordt geacht een bevestiging te vormen van uw instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1

Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van België. Ieder der partijen gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter in België exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en ieder der partijen doet onherroepelijk afstand van elk recht dat zij eventueel heeft om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze Bepaling beperkt het recht van de Operator gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere rechtbank of rechtsgebied, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

15. NIETIGHEDENBEPALING
15.1

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet is of raakt, of ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet.

16. CESSIE

De Operator behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

17. OVERIG
17.1

Indien de Operator afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door de Operator dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

17.2

Niets in deze Overeenkomst doet enigerlei rechten of andere voordelen voor derden die geen partij bij deze Overeenkomst zijn, buiten de Serviceprovider, ontstaan of kent deze daaraan toe.

17.3

Niets in deze Overeenkomst doet een maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen u en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

17.4

Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen u en ons aangaande de Dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen u en ons.

17.5

De Gebruiker dient volledige en betrouwbare informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van de Operator om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het Privacybeleid.

17.6

Bij strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en vertalingen daarvan in enige andere taal is de Engelstalige versie bindend.

Met betrekking tot de OpenSSL Toolkit: 
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Alle rechten voorbehouden. 
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de PSTCollectionView-software:
Copyright© 2012-2013 Peter Steinberger 

Met betrekking tot de ungif-software:
De distributie van GIFLIB is Copyright © 1997 Eric S. Raymond

Meer informatie is te vinden op www.pokerstars.be/nl/

U kunt contact opnemen met Gambling Management S.A. via e-mail op support@pokerstars.be.