Privacybeleid van PokerStars

Algemene verordening gegevensbescherming

Bekijk voor informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de consequenties ervan voor jou onze veelgestelde vragen.

Identiteit van de gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Ten behoeve van dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) is de ‘gegevensverwerkingsverantwoordelijke’ (i.e. de persoon verantwoordelijk voor de vastlegging, opslag en het gebruik van je persoonsgegevens) Gambling Management S.A. gevestigd op Route du Condroz 13d, 4100 Boncelles, België (‘Operator’) onder de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentie uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie, en is lid van de groep bedrijven die het Casino de Namur in eigendom heeft en managet. De Operator heeft een overeenkomst gesloten met The Stars Group (de ‘Serviceprovider’) om het merk ‘PokerStars’ en de PokerStarsspelsoftware te mogen gebruiken en bepaalde hulp en diensten te verstrekken aan de Operator. In dit Privacybeleid betekenen referenties naar ‘we/wij’, ‘ons’ of ‘onze’, gezamenlijk, de Operator met de Serviceprovider en elke dochteronderneming of houdstermaatschappij van de Operator en/of de Serviceprovider (voor zover van toepassing).

Ons commitment aan de privacy van onze spelers. We zijn de eigenaar en exploitant van de internetsite www.pokerstars.be (de ‘Site’). We spannen ons in om de vertrouwelijkheid te handhaven van de persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, door gebruik te maken van eersteklas gegevensbeveiligingstechnologie en procedures, dit alles in overeenstemming met de standaarden van de Europese Unie voor gegevensbescherming en de vereisten van onze kansspelregelgevingsinstanties.

Doel van dit Privacybeleid. Het doel van dit Privacybeleid is je te informeren over hoe we je persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en beschermen en tevens uitleg te geven over je rechten ten aanzien van die gegevens en het gebruik ervan.

Onze wettelijke verplichtingen. We zullen bij de verwerking van je persoonsgegevens voldoen aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsregelgeving van de desbetreffende licentie waaronder je toegang verkrijgt tot en gebruikmaakt van onze Dienst (deze regelgeving kan van tijd tot tijd worden gewijzigd) (samen, ‘Van toepassing zijnde wetgeving’). Je persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door of door ons worden overgedragen aan andere leden van onze bedrijfsgroep, onze geaffilieerden, onze vertegenwoordigers en derde partijen die diensten aan ons verlenen, in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we voldoen aan de voorwaarden van de Van toepassing zijnde wetgeving die garandeert dat persoonsgegevens alleen worden overgedragen aan rechtsgebieden die voldoen aan de verschillende ‘adequaatheidsvereisten’ voor gegevensbescherming zoals uiteengezet in de Van toepassing zijnde wetgeving.

Wat betekenen de begrippen die beginnen met een hoofdletter? Tenzij we ze in dit Privacybeleid een specifieke betekenis geven, hebben de begrippen die beginnen met een hoofdletter de betekenis die in onze eindgebruikerslicentieovereenkomst beschreven staat, welke in geval van een conflict met een bepaling in dit Privacybeleid altijd voorrang heeft.

Je akkoord met het Privacybeleid

 1. Akkoordverklaring: door gebruik te maken van de Dienst, ga je (‘Gebruiker’ of ‘je/jij’) akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid dat van tijd tot tijd door ons gewijzigd kan worden. Afgezien hiervan vragen we je afzonderlijk als je ons je gegevens stuurt of je erin toestemt promotionele communicatie te ontvangen van: (a) ons; en ook (b) derde providers van goederen en diensten met wie we mogelijk je gegevens delen. Wijzigingen: we behouden ons het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Elke wijziging is van kracht zodra een dergelijke wijziging is bekendgemaakt via de Site. We raden je dan ook aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te bezoeken om ervoor te zorgen dat je bekend bent met de huidige versie en wijzigingen die we mogelijk aanbrengen.

Welke informatie wordt verzameld en met welk doel?

 1. Registratiegegevens: tijdens het proces van het openen van het Starsaccount van een Gebruiker op de Site, en om ons de mogelijkheid te geven je onze Dienst aan te bieden, vragen we je ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, je naam, geboortedatum, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, een wachtwoord en de bevestiging dat je ten minste 21 jaar bent of ouder in rechtsgebieden waar de minimumleeftijd voor onze Dienst hoger ligt dan 21 jaar. De naam waarmee je je bij ons registreert moet je eigen naam zijn. Het is belangrijk dat ook de overige gegevens van je account juist zijn, omdat deze gegevens zullen worden gebruikt voor het valideren van financiële transacties en voor de overige doeleinden die beschreven staan in dit Privacybeleid. Je moet ons op de hoogte stellen van relevante wijzigingen in je persoonlijke gegevens zoals je die ons hebt verstrekt en we accepteren geen aansprakelijkheid voor schade die je mogelijk lijdt als gevolg van het ons niet op de hoogte stellen van wijzigingen in de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt. Mobiele kansspellen: als je gebruik wil maken van de Dienst via een Apparaat (zoals beschreven in bepaling 16 hieronder), moet je instemmen met het gebruik van Location-based Services door ons (of door derde partijen die namens ons optreden) of andere besturingssoftwaregegevens die afgeleid kunnen worden van je Apparaat, om je geografische locatie te bepalen. Als je niet toestaat dat je locatie bekend is, kunnen we je de Dienst niet bieden met je Apparaat. Doorlopende vastlegging van gegevens: daarnaast leggen we, als je gebruikmaakt van de Dienst, bepaalde persoonlijke gegevens vast en bewaren we ze, waaronder informatie over je activiteit op de Site en informatie die opgeslagen is op het Appara(a)t(en) dat je gebruikt, zodat we de Dienst die we je bieden kunnen verbeteren. We maken ook gebruik van ‘cookies’. Ons ‘cookiebeleid’ wordt hieronder uitgelegd. Bewaren van gegevens: we bewaren je persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Dit is inclusief een historische bewaartermijn die mogelijk vereist is vanwege regelgeving. We verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van onze gebruikers dan noodzakelijk is voor onze doeleinden en tot ons beleid met betrekking tot gegevensbeheer behoort ook het verwijderen van persoonlijke gegevens die we niet langer nodig hebben. Mocht je je Starsaccount bij ons sluiten (of als wij het sluiten), bewaren we je persoonsgegevens voor een periode van 5 (vijf) jaar zodat we aan onze regelgevings- en wettelijke verplichtingen kunnen voldoen en onszelf kunnen verdedigen tegen vorderingen. Persoonsgegevens die niet nodig zijn voor deze doeleinden worden na deze periode verwijderd. Doeleinden: wij, samen met onze respectievelijke bedrijfsgroep, onze geaffilieerden en derde partijen die diensten aan ons verlenen of namens ons aan jou maken gebruik van je persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het bieden van de Dienst aan jou. Dit omvat specifiek de volgende doeleinden (maar we behouden ons ook het recht voor je persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden die redelijkerwijs een bijdrage leveren aan het bieden van diensten voor online kansspellen aan jou):
  • het bevestigen van financiële transacties;
  • het analyseren van je krediet- en frauderisico en het controleren van je gegevens door gebruik te maken van derde partijen, inclusief financiële instellingen, instanties voor het verifiëren van je identiteit en kredietregistratiebureaus;
  • het evalueren van je kansspelactiviteit ten behoeve van verantwoord spelen;
  • het controleren of je je hebt geregistreerd bij verplichte zelfuitsluitingsinstanties (voor zover van toepassing), om redenen van verantwoord spelen;
  • het bieden van de Dienst aan je;
  • identificatie, verificatie en controle;
  • statistische analyse en onderzoek;
  • onderzoek en ontwikkeling;
  • marketing, marktonderzoek, klantenenquêtes en het maken van klantenprofielen;
  • data-analyse;
  • het voldoen aan licentie- en regelgevingsvereisten;
  • het uitvoeren van tests met partijen documenten voorafgaand aan het in gebruik nemen van tools afkomstig van of verstrekt door derde partijen;
  • het bestrijden van beveiligingsrisico's en frauduleuze activiteiten; en
  • het bevestigen van je geografische locatie.

Voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. Voorwaarden: we verwerken je persoonsgegevens om een aantal redenen. Elk hiervan is vastgelegd in relevante gegevensbeschermingswetten.

  Toestemming

  Onze verwerking van je persoonsgegevens is voornamelijk noodzakelijk zodat we je de Dienst kunnen bieden. Bij gelegenheid kunnen we je om toestemming vragen om persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken. In dat geval worden je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met die toestemming en kun je die toestemming op elk moment schriftelijk intrekken. Je toestemming is bijvoorbeeld nodig om je marketing- en promotionele communicatie te sturen.

  Het nakomen van een contract, het voldoen aan een wettelijke verplichting

  Het kan voor ons ook noodzakelijk zijn je persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor het aangaan van een contract (zoals de eindgebruikerslicentieovereenkomst als je een Starsaccount creëert) of zodat we kunnen voldoen aan onze diverse wettelijke en/of regelgevingsverantwoordelijkheden, inclusief, maar niet beperkt tot, voldoen aan de voorwaarden van onze kansspellicenties en aan antiwitwaswetgeving.

  Gerechtvaardigde belangen

  Ten slotte kunnen we je persoonsgegevens verwerken als we het in ons (of dat van een derde partij) gerechtvaardigd belang achten en mits een dergelijke verwerking jouw belangen, rechten en vrijheden niet schaadt. Voorbeelden van verwerking door ons in overeenstemming met gerechtvaardigde belangen zouden zijn: (i) wanneer we je persoonsgegevens openbaar maken aan bedrijven in onze Groep na een reorganisatie of voor interne administratieve doeleinden; (ii) wanneer we bepaalde bedrijven tegenkomen die je aanvullende voordelen kunnen bieden op onze Dienst of die ons waardevolle informatie kunnen verschaffen over je gebruik van onze Dienst; (iii) het opsporen en bewaren van gegevens met betrekking tot personen met problemen met verantwoord spelen; (iv) het verwerken met als doel het garanderen van netwerk- en gegevensbeveiliging, inclusief het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot ons elektronisch communicatienetwerk; (v) het zich houden aan regelgevings- en wettelijke vereisten; (vi) het opstellen van een op maat gemaakt beloningsprogramma voor spelers.

^ Terug naar het begin

Delen van gegevens, openbaarmaking en ontvangers

 1. Specifieke openbaarmaking. We kunnen je persoonsgegevens als volgt openbaren:
  • aan een ontvanger als dit door de wet of regelgeving vereist is;
  • aan een regelgevingsinstantie of licentie-instantie of -autoriteit;
  • aan derde partijen om een betaling af te handelen of te doen die verband houdt met je spel;
  • aan derde partijen die aan ons of namens ons diensten verlenen;
  • aan derde partijen voor marketingdoeleinden, mits je toestemming hebt gegeven of geen bezwaar hebt gemaakt, zoals wellicht het geval is, zoals beschreven in bepaling 11 hieronder;
  • aan bedrijven die betalingen voor ons managen of schulden innen en door ons zijn ingehuurd om de betalingen van en aan onze gebruikers te doen;
  • aan derde partijen die ons, ons bedrijf of een deel van ons of ons bedrijf kopen;
  • aan kredietregistratiebureaus;
  • als we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is:
   i. om ons aan de wet of andere juridische procedures te houden;
   ii. om onze rechten of ons eigendom te beschermen en te verdedigen;
  • met jouw toestemming;
  • met als doel calamiteiten tegen te gaan; of
  • als uiteengezet in bepaling 5 hieronder.
 1. Algemene openbaarmaking: naast de specifieke voorbeelden van openbaarmaking die hierboven zijn beschreven kunnen we je persoonsgegevens openbaar maken aan onze werknemers, werknemers van andere bedrijven van onze respectievelijke bedrijfsgroep, onze vertegenwoordigers en derde dienstverleners die je persoonsgegevens gebruiken om ons diensten te verlenen die verband houden met jou als gebruiker van onze Dienst.
 1. Gecombineerde persoonsgegevens: we kunnen je persoonsgegevens die verkregen zijn door je gebruik van de Dienst in overeenstemming met dit Privacybeleid combineren met andere informatie die verkregen is door je gebruik van andere diensten die door een ander bedrijf in onze groep van bedrijven worden aangeboden en producten die daaraan gerelateerd zijn of een bijdrage leveren, inclusief mobiele diensten en diensten voor sociale netwerken. We behandelen deze gecombineerde informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid en gebruiken het voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.
 1. Kredietregistratie: als je een teruggedraaide, geweigerde of teruggekomen storting niet terugbetaalt, kunnen we je accountgegevens en informatie over je storting aan kredietregistratiebureaus geven. Deze kredietregistratiebureaus nemen je openstaande schuld op in hun gegevens. Deze informatie kan doorgegeven worden aan andere bedrijven en blijft tot 6 jaar na de datum van de teruggedraaide, geweigerde of teruggekomen storting opgeslagen bij deze kredietregistratiebureaus. Deze informatie wordt door de kredietregistratiebureaus gebruikt bij het tegengaan van criminaliteit, fraude en witwassen, het verifiëren van je identiteit als jij, je partner, andere leden van je huishouden, je bedrijf of financiële partners andere kredietfaciliteiten aanvragen, het controleren van rekeningen die je hebt, het goed- of afkeuren van leningen, geldzaken of andere faciliteiten, het nagaan van je gangen, het inlossen van je schulden, statistische analyses en het testen van het systeem.

Verwerking van stortingen en uitbetalingen

 1. Om geld te kunnen storten moet je informatie over de stortingsmethode geven (zoals bijvoorbeeld je creditcardnummer). Deze informatie kan samen met je andere persoonlijke gegevens worden gebruikt bij de afwikkeling of uitvoering van de financiële transacties die door jou op onze Site worden uitgevoerd. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van relevante wijzigingen in je persoonsgegevens.

^ Terug naar het begin

Vertrouwelijkheid

 1. Wat doen wij? We hebben wezenlijke inspanningen geleverd om de vertrouwelijkheid van de identiteit, voorkeuren en overige gegevens die verzameld worden van individuele Gebruikers te beschermen en we zullen niet bewust toestaan dat iemand buiten onze respectievelijke bedrijfsgroep, anders dan de Gebruiker zelf of als beschreven in dit Privacybeleid, toegang verkrijgt tot deze gegevens. We hebben wezenlijke investeringen gedaan in onze server, database, back-up, firewall en encryptietechnologie om de gegevens die we verzamelen en verwerken te beschermen. Deze technologieën zijn onderdeel van state-of-the-artbeveiligingsarchitectuur.

Wat kun jij doen? Jij moet ook jouw aandeel leveren in het beschermen van je persoonsgegevens. Je Inloggegevens zijn vertrouwelijk en je bent verplicht om deze te allen tijde veilig en vertrouwelijk te houden en je uiterste best te doen om de geheimhouding en vertrouwelijkheid ervan te beschermen.

^ Terug naar het begin

Grenzen aan vertrouwelijkheid

 1. Wettelijke openbaarmakingsverplichtingen. Vanwege de juridische-, gereguleerde, en veiligheidsomgeving waarin we werken, kunnen we onder bepaalde omstandigheden worden verplicht naar personen te herleiden gegevens van onze Gebruikers te openbaren en kan het zo zijn dat het ons niet toegestaan is om je hierover te informeren. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om dergelijke openbaarmaking zo veel mogelijk te beperken tot het volgende: (a) als we er in alle redelijkheid op mogen vertrouwen dat we verplicht zijn de gegevens te verstrekken naar aanleiding van een dagvaarding, bevel of andere juridische procedure of verplichting jegens ons; of (b) wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, hen te benaderen of juridische stappen tegen hen te ondernemen om onze rechten te beschermen en/of af te dwingen. Daarnaast kunnen we, en je geeft ons hiervoor toestemming, je Gebruikersinformatie, naam, geboortedatum, adres, plaats, provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres, accountactiviteit, transacties, overboekingen naar en communicatie met andere Gebruikers, plus gegevens over financiële instrumenten die gebruikt zijn om geld te storten en te laten uitbetalen aan onze vertegenwoordigers van derde partijen of overheidsinstellingen verstrekken als wij op goede gronden mogen geloven dat dit noodzakelijk of gepast kan zijn in verband met een onderzoek naar witwassen, fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteiten of activiteiten waarvoor wij aansprakelijk zouden kunnen zijn.
 2. Marketing. We kunnen je e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om je te voorzien van nieuws, promoties en andere marketingaanbiedingen van ons. Als je deze promotionele communicatie, nieuwsbrieven en marketingaanbiedingen niet meer wil ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven als je je voor de eerste keer bij ons inschrijft, of door op een later moment de ‘uitschrijf’-instructies te volgen die zijn opgenomen in elke communicatie. Je hebt daarnaast ook te allen tijde het recht om ons ervan op de hoogte te stellen dat je geen promotionele communicatie van ons wil ontvangen. Je kunt dit doen door te e-mailen naar de klantenservice.
 3. Aanbiedingen van goederen en diensten door derde partijen. Wanneer je ons je toestemming gegeven hebt dit te doen, kunnen we je e-mailadres en telefoonnummer ook delen met derde partijen zodat ze je aanbiedingen van hun goederen en diensten kunnen sturen. Je kunt te allen tijde verzoeken om deze aanbiedingen niet te ontvangen door een leeg bericht met het woord ‘Remove’ als onderwerp te sturen naar de klantenservice. Als je verzoekt om deze aanbiedingen niet te ontvangen, verwijderen we je gegevens van onze lijsten voor marketingdistributie en van alle eventuele toekomstige lijsten die we delen met onze marketingpartners. Je moet je echter apart uitschrijven voor marketingcommunicatie die verstuurd wordt door partners die je contactgegevens van ons hebben ontvangen voorafgaand aan je verzoek om te worden verwijderd van deze lijsten.
 4. Publiciteit. We gebruiken alleen met je schriftelijke toestemming je naam en gegevens voor publiciteitsdoeleinden.

^ Terug naar het begin

Je rechten ten aanzien van je gegevens

 1. Het recht om te verzoeken om gegevens over jou. Ons doel is om je gegevens altijd zo accuraat mogelijk te houden. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen om je gegevens te bekijken, te wijzigen, een kopie van je gegevens te verkrijgen of je gegevens aangepast of gecorrigeerd te krijgen op grond van je rechten onder de Van toepassing zijnde wet. In een dergelijk geval kunnen we je wel verzoeken je identiteit te bewijzen en willen we die naar tevredenheid vaststellen voordat we ingaan op je verzoek. Stuur om contact met ons op te nemen en je rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze bepaling 14 een e-mail naar de klantenservice. In bepaalde gevallen vragen we je om een kleine bijdrage om de administratiekosten van je verzoek te dekken of om je vraag te behandelen in overeenstemming met de Van toepassing zijnde wet.
 2. Aanvullende rechten. Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
  1. recht op bezwaar tegen verwerking die schade of leed kan veroorzaken of veroorzaakt;
  2. recht op bezwaar tegen beslissingen die geautomatiseerd worden genomen;
  3. recht om onder bepaalde omstandigheden incorrecte persoonsgegevens te laten rectificeren, blokkeren, wissen of vernietigen; en
  4. recht om vergoeding te eisen voor schade toegebracht door overtreding van de Van toepassing zijnde wetgeving.

Als je twijfelt over je rechten of je zorgen maakt over hoe je persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, kun je contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie bepaling 17). Als je contact met ons opneemt over je rechten, doen we ons best aan je verzoek of bezwaar te voldoen. We maken je er echter op attent dat niet alle rechten absoluut zijn.

^ Terug naar het begin

Cookies

 1. Cookies zijn tekstbestanden die worden gedownload op je computer, laptop of mobiele apparaat (elk een 'Apparaat') als je een website bezoekt. Ze worden vervolgens teruggestuurd naar de website waar ze vandaan kwamen, iedere keer als je deze opnieuw bezoekt, of naar een andere website die deze cookies herkent. Zie: www.allaboutcookies.org voor informatie over wat cookies zijn en wat ze doen.

  Cookies zijn erg handig en kunnen gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Ze laten je bijvoorbeeld efficiënt tussen pagina's navigeren, onthouden je voorkeuren en verbeteren de algemene gebruikersbeleving. Soms worden cookies gebruikt om te helpen zorgen dat de advertenties die je online ziet relevant zijn voor jou en aansluiten op je interesses. We gebruiken cookies om doorverwijzingen naar onze Site bij te houden, je voorkeuren te onthouden en om anonieme statistieken te genereren, die we gebruiken om de gebruikersbeleving op onze Site te verbeteren. We gebruiken ook cookies om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken, te onthouden dat je een website hebt bezocht en om advertenties aan te bieden die beter bij je interesses passen.

  Meer informatie over cookies en hoe we ze op de Site gebruiken kun je vinden in ons cookiebeleid, waarin ook beschreven staat hoe je cookies kunt uitschakelen of kunt instellen welke cookies er op je apparaat worden opgeslagen (bekijk speciaal de sectie genaamd 'Je cookie-instellingen managen').

^ Terug naar het begin

Meer informatie

 1. We verstrekken je graag meer informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen en gebruiken. Neem contact op met de klantenservice. Je kunt ook veel bruikbare informatie over gegevensbescherming en privacy opvragen bij het kantoor van de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

^ Terug naar het begin

Privacybeleid laatst herzien: 12 november 2018