Privacybeleid onlinepoker

Gambling Management S.A. (hierna te noemen (‘Operator’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’) is de operator van de website www.pokerstars.be (de ‘Site’). We hebben een overeenkomst gesloten met de PokerStarsgroep (de ‘Serviceprovider’) om het merk PokerStars en de spelsoftware te mogen gebruiken en gebruik te mogen maken van bepaalde hulp en diensten.

Je privacy is van groot belang voor ons en de Serviceprovider. Wij en de Serviceprovider spannen ons in om de persoonlijke informatie die wij of de Serviceprovider verzamelen vertrouwelijk te behandelen. Je kunt ongestoord onlinepoker spelen op www.pokerstars.be, omdat wij deze met eersteklas software, hardware, technieken, methodes en procedures beschermen. We houden ons bij het verwerken van je persoonlijke gegevens aan de voorwaarden van wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) over het beschermen van gegevens en persoonlijke informatie.

1. Instemmen met het privacybeleid

 1. Door gebruik te maken van de Site, ga je akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen en wijzigingen zijn zodra deze op de Site staan van kracht. Het voortdurend gebruik van de Site brengt je instemming met dit privacybeleid en iedere wijziging van dit beleid met zich. Onze algemene voorwaarden, zie www.pokerstars.be/nl/poker/room/tos, hebben in geval van een conflict met een bepaling in dit privacybeleid altijd voorrang. Tenzij anders aangegeven hebben de begrippen die beginnen met een hoofdletter de betekenis die in de Algemene Voorwaarden beschreven staat.

  Het doel van dit privacybeleid is om je te informeren over hoe je gegevens worden verzameld, bewaard, gebruikt en beschermd en tevens om je te informeren over je rechten ten aanzien van die gegevens.

2. Welke informatie wordt verzameld en met welk doel?

 1. Tijdens het proces van het openen van een account op de Site, en om ons de mogelijkheid te geven onze diensten aan je te verlenen, vragen we je ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder je naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, een wachtwoord en de verklaring dat je tenminste 21 jaar of ouder bent (of ouder in de landen waar de minimumleeftijd voor onze Dienst hoger ligt dan 21 jaar). Je gegevens worden door ons en de Serviceprovider gebruikt om je gegevens bij derde partijen, inclusief financiële instanties, instanties voor het verifiëren van je identiteit en kredietregistratiebureaus, te controleren met als doel onze Dienst aan je te verlenen.

  Wij, leden van onze groep, onze geaffilieerden en derde partijen die namens ons diensten verlenen gebruiken je persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden zoals:

  • het bevestigen van financiële transacties;
  • het verlenen van diensten aan je;
  • identificatie en controle;
  • statistische analyse en onderzoek;
  • onderzoek en ontwikkeling;
  • marketing, marktonderzoek en het maken van klantenprofielen;
  • data-analyse;
  • in overeenstemming zijn met licentie- en regelgevingsvereisten; en
  • het analyseren van je krediet- en frauderisico.

  We kunnen je persoonlijke gegevens bekendmaken:

  1. als dit door de wet of regelgeving vereist is;
  2. als we te goeder trouw denken dat dit nodig is:
   1. om ons aan de wet of andere juridische eisen te houden;
   2. om onze rechten en belangen te beschermen en te verdedigen;
   3. voor een regelgevingsinstantie of licentie-instantie of -autoriteit;
   4. aan derde partijen om een betaling af te handelen of te doen die verband houdt met je spel;
   5. aan bedrijven die betalingen voor ons managen of schulden innen en door ons zijn ingehuurd om de betalingen van en aan Gebruikers te doen;
   6. aan derde partijen die namens ons diensten verlenen aan ons;
   7. aan derde partijen die ons, ons bedrijf of een deel van ons bedrijf kopen;
   8. aan kredietinformatiebureaus zoals beschreven in de omstandigheden hieronder beschreven in sectie 2;
  3. met jouw toestemming;
  4. met als doel calamiteiten tegen te gaan; of
  5. als beschreven in paragraaf 5 en 6 hieronder.

  Wij kunnen je van tijd tot tijd op de hoogte stellen van evenementen en nieuws, of informatie over nieuwe diensten, en gebruiken je gegevens voor onze klantenservice. Als je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen, kun je je uitschrijven op de in iedere nieuwsbrief aangegeven wijze.

  Als je een teruggedraaide, geweigerde of teruggekomen storting niet terugbetaalt, kunnen we je accountgegevens en informatie over je storting aan kredietinformatiebureaus geven. Deze bureaus nemen je openstaande schuld op in hun gegevens. Deze informatie kan doorgegeven worden aan andere bedrijven en blijft tot 6 jaar na de datum van de teruggedraaide, geweigerde of teruggekomen storting opgeslagen bij deze bureaus. Deze informatie wordt door de kredietinformatiebureaus gebruikt bij het tegengaan van criminaliteit, fraude en witwassen, het verifiëren van je identiteit als jij, je partner, andere leden van je huishouden, bedrijf of financiële partners andere faciliteiten aanvragen, het controleren van rekeningen die je hebt, het goed- of afkeuren van leningen, geldzaken of andere faciliteiten, het nagaan van je gangen, het inlossen van je schulden, statistische analyses en het testen van het systeem.

  We gebruiken alleen met jouw toestemming je naam voor publiciteitsdoeleinden.

  De naam waarmee je je bij ons registreert moet je eigen naam zijn. Het is zeer belangrijk dat ook de overige persoonlijke gegevens van je account juist en geldig zijn, omdat deze gegevens zullen worden gebruikt voor het bekrachtigen van financiële transacties en voor de overige hierboven vermelde doelen. Je bent verplicht om ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in je persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen de gegevens in hun account wijzigen via het menu ‘Account’ in de gedownloade software.

3. Stortingen en uitbetalingen

 1. Om geld te kunnen storten moeten Gebruikers informatie over de stortingsmethode geven. Deze informatie kan samen met je andere persoonlijke gegevens gebruikt worden bij de afwikkeling van de financiële transacties die je met ons of derde partijen namens ons uitvoert.

4. Vertrouwelijkheid

 1. De Operator en de Serviceprovider hebben zich ingespannen de vertrouwelijkheid van de identiteit en de overige informatie die verzameld wordt van individuele Gebruikers te beschermen en zullen niet bewust toestaan dat anderen dan de Operator, de Serviceprovider, de Gebruiker zelf of als beschreven in dit Privacybeleid, toegang verkrijgen tot deze informatie.

  De Operator en de Serviceprovider hebben wezenlijke investeringen gedaan in hun servers, databases, back-ups, firewalls en encryptietechnologie om de gegevens te beschermen die door hen worden verzameld. De gebruikte technieken zijn eersteklas beschermingsmaatregelen. Voor meer informatie zie www.pokerstars.be/nl/poker/room/features/security/.

  Wij adviseren je ook om je eigen gegevens te beschermen. Je Inloggegevens zijn vertrouwelijk en je bent verplicht om deze te allen tijde veilig en vertrouwelijk te houden en je uiterste best te doen om deze geheim en vertrouwelijk te houden.

  Let op: als je gebruik maakt van Home Games, is je PokerStarsgebruikersnaam ook je naam als clubmanager of clublid. Deze is te zien voor de clubmanager en alle clubleden in de Home Games-lobby, de clublobby en in (als de clubmanager ervoor kiest om zich hierbij aan te sluiten) publieke bestanden van clubs. Mensen die jou via Home Games en/of je club kennen, weten dus ook je PokerStarsgebruikersnaam. Als je hier niet mee akkoord gaat maak dan geen gebruik van Home Games.

5. Grenzen aan vertrouwelijkheid

 1. Wettelijke vrijgaveverplichtingen: vanwege de regelgeving waaronder we werken, kunnen we onder bepaalde omstandigheden worden verplicht persoonlijke gegevens van Gebruikers vrij te geven en kan het zo zijn dat het niet toegestaan is om je hierover te informeren. We zullen ons inspannen om deze vrijgave zoveel mogelijk te beperken tot het volgende: als we er in alle redelijkheid op mogen vertrouwen dat het verplicht is de gegevens te verstrekken bijvoorbeeld naar aanleiding van een dagvaarding, bevel of andere juridische procedure; of wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, hen te kunnen benaderen of juridische stappen tegen hen te kunnen ondernemen om onze rechten te beschermen of af te dwingen.

  Daarnaast kunnen wij, en je geeft ons hiervoor de toestemming, je Gebruikersinformatie, naam, adres, plaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsinformatie, plus gegevens over financiële instrumenten die gebruikt zijn om te storten en te laten uitbetalen aan derden die met ons samenwerken of overheidsinstellingen verstrekken als wij op goede gronden mogen geloven dat dit noodzakelijk of gepast kan zijn in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteiten en activiteiten waarvoor wij aansprakelijk zouden kunnen zijn.

6. Wie ontvangt je gegevens?

 1. Naast de mogelijke wettelijke vrijgaveverplichtingen die in dit privacybeleid aan de orde zijn gekomen, mogen wij je persoonlijke gegevens verstrekken aan onze werknemers, werknemers van onze geaffilieerden en derde dienstenverleners die onze persoonlijke gegevens gebruiken om ons diensten verlenen die verband houden met jou als Gebruiker van de Site. Alle ontvangers van persoonlijke gegevens zijn evenzeer gebonden aan de toepasselijke regels ter bescherming en geheimhouding van je persoonsgegevens waar ook we aan gebonden zijn.

7. Direct marketing

 1. We kunnen je e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om je te voorzien van nieuws, promoties en andere marketingaanbiedingen van onze Groep. We kunnen je e-mailadres en telefoonnummer ook delen met onze marketingpartners om je te voorzien van marketingaanbiedingen. Om je recht op privacy te respecteren bieden we je een eenvoudige manier om te zorgen dat je geen marketingaanbiedingen van ons of onze partners en geaffilieerden via e-mail en telefoon meer ontvangt. Je kunt te allen tijde verzoeken om deze aanbiedingen niet meer te ontvangen door een leeg bericht met het woord 'Remove' als onderwerp te sturen naar events@pokerstars.be. Als je verzoekt om deze aanbiedingen niet meer te ontvangen, verwijderen we je gegevens van onze lijsten voor marketingdistributie en van alle eventuele toekomstige lijsten die we delen met onze marketingpartners. Het is echter mogelijk dat je je apart uit moet schrijven voor marketingaanbiedingen die verstuurd worden door partners die je contactgegevens van ons hebben ontvangen voordat je verzoekt om verwijderd te worden van deze lijsten.

8. Je rechten ten aanzien van je gegevens

 1. Ons doel is om al je gegevens die wij of de Serviceprovider hebben altijd zo accuraat mogelijk te houden. Je kunt op ieder moment contact met ons opnemen om je gegevens te herzien, te wijzigen, een kopie van de gegevens te verkrijgen of je gegevens aangepast of gecorrigeerd te krijgen op grond van je rechten onder de wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) over het beschermen van gegevens en persoonlijke informatie. In een dergelijk geval kunnen we je wel verzoeken je identiteit te bewijzen. Als je vragen hebtover je persoonlijke gegevens dan kun je e-mailen naar support@pokerstars.be. In bepaalde gevallen vragen wij je om een kleine bijdrage om de administratiekosten van je verzoek(en) te dekken.

9. Cookies

 1. Wij kunnen je een tijdelijke ‘Cookie’ toesturen als je een bezoek brengt aan de Site. Een Cookie is een klein beetje informatie dat in de Cookie-map van je computer geplaatst wordt zodat wij ons je eerdere bezoeken kunnen herinneren als je opnieuw de Site bezoekt. Wij kunnen de informatie uit de Cookie gebruiken om informatie over je gebruik van onze Site bij te houden. Je bent niet verplicht de Cookie van ons te accepteren en je hebt de mogelijkheid Cookies te accepteren of af te wijzen door de instellingen in je browser te wijzigen. Zie ook www.cookiecentral.com/faq (in het Engels) als je nadere informatie wilt over de plaatsing, het gebruik of het wissen van Cookies.

10. Wie zijn wij?

 1. Gambling Management S.A.
  Route du Condroz 13d
  4100 Boncelles
  België

Privacybeleid laatst herzien: februari 2014

Beste klantenservice

support

De met prijzen bekroonde klantenservice van PokerStars is 24 uur per dag beschikbaar om je vragen te beantwoorden.